Verkiezingsprogramma 2018-2022

Samen werken aan onze toekomstHieronder vindt u het verkiezingsprogramma van Lokaal Belang voor de periode 2018-2022. Ons programma bestaat uit 12 speerpunten die hieronder verdeeld als tabbladen te vinden zijn. Zo kunt u makkelijk en snel zoeken naar hetgeen u wilt weten.
U kunt natuurlijk ook het verkiezingsprogramma downloaden: Samen werken aan onze toekomst

Leefbaarheid

Goede voorzieningen versterken de leefbaarheid

Leefbaarheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal

De samenstelling van inwoners van de Achterhoek en onze gemeente gaat veranderen. Qua aantal zullen er waarschijnlijk minder inwoners zijn en qua leeftijdsopbouw meer ouderen en minder jongeren. Ook zijn andere veranderingen zoals verdere individualisering, ver-internetisering en veranderingen van behoeften van onze inwoners, van invloed op onze leefbaarheid.
Deze verandering kunnen grote gevolgen hebben voor onze voorzieningen.

Een veranderende bevolkingssamenstelling hoeft geen probleem te zijn voor de leefbaarheid, wanneer we tijdig maatregelen nemen. Maatregelen om te voorkomen dat schoolgebouwen leeg komen te staan, huizen onverkoopbaar blijven, winkels sluiten, bibliotheken en sportvoorzieningen dichtgaan en bedrijven wegtrekken.

Leefbaarheid is niet alleen de verantwoordelijkheid van de overheid óf het bedrijfsleven of het onderwijs óf het verenigingsleven óf onze inwoners. Het is een gezamenlijke verantwoording. Het is noodzakelijk om te denken in gedeelde belangen, in samenwerking en gezamenlijke investeringen.
Niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomst.

Speerpunten leefbaarheid

 1. Handhaven huidig voorzieningenniveau
  Lokaal belang wil het huidige voorzieningenniveau (scholen, winkels, sportvoorzieningen etc.) proberen te handhaven. We beseffen ons hierbij wel dat niet iedere voorziening in elke woonkern aanwezig zal zijn en onze inwoners soms kort moeten reizen om een voorziening te bereiken.

 2. Betrokkenheid van onze inwoners en maatschappelijke partners bij het opstellen van de nieuwe Omgevingswet en Omgevingsvisie
  In de komende jaren zal er een nieuwe Omgevingswet en een nieuwe Omgevingsvisie worden opgesteld. Hierin wordt bepaald hoe onze gemeente er in de toekomst uit gaat zien. Dit heeft een grote invloed op de voorzieningen en de leefbaarheid. Lokaal Belang wil dat belangrijke maatschappelijke partners zoals inwoners, bedrijfsleven, verenigingen, belangenorganisaties en onderwijs actief meedoen aan de ontwikkeling van de omgevingswet en de omgevingsvisie.

 3. Faciliteren van wijk- en belangenverenigingen
  De gemeente Oude IJsselstreek kent een grote verscheidenheid aan kernen, wijken en buitengebieden. Elk gebied is trots op identiteit en leefbaarheid en wil deze ook behouden. Een belangrijke rol hierbij vervullen de wijk- en belangenverenigingen. Lokaal Belang wil de wijk- en belangenverenigingen faciliteren door het stimuleren van directe contacten tussen deze belangenverenigingen en het gemeentebestuur.

 4. Recht om uit te dagen (right to challenge)
  Wij geloven in de kracht van de samenleving en willen daarom dat inwoners en verenigingen het recht krijgen om de uitvoering van een collectieve voorziening van de overheid over te nemen. Dit kan om van alles gaan: het onderhoud van een park in de wijk, het beheer van sportvelden door de club of de zorg voor ouderen. Met een zogeheten recht om uit de dagen (right to challenge) krijgen inwoners het recht om bij hun gemeente een alternatief voorstel op tafel te leggen.

 5. Betrek jongeren meer bij leefbaarheid
  Wat vinden jongeren van: scholing, werkgelegenheid, wonen en vrijetijdsbesteding? Dit is belangrijk om te weten, zodat we jongeren in de toekomst kunnen behouden voor onze gemeente. Daarom komt er voor jongeren nadrukkelijk meer aandacht binnen het gemeentelijk beleid. Want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.