Verkiezingsprogramma 2022-2026

vkp2022-2026.png

Met gepaste trots presenteren wij ons verkiezingsprogramma voor de periode 2022-2026. Ons programma bestaat uit 12 speerpunten die hieronder verdeeld als tabbladen te vinden zijn. Zo kunt u makkelijk en snel zoeken naar hetgeen u wilt weten.
U kunt natuurlijk ook het verkiezingsprogramma downloaden: Lokaal Belang werkt aan de toekomst van iedereen

 

Geen woorden, maar daken! 

De uitdagingen van de toekomst kennen we. Inwoners die ondersteuning nodig hebben en ouderen wonen langer in hun eigen woning. Er is groeiende vergrijzing en meer mensen zijn alleen. Jongeren en jonge gezinnen zoeken een goede woning die bij hun woonwensen past. Er komen meer mensen naar onze gemeente: statushouders, arbeidsmigranten en nieuwe inwoners uit andere delen van ons land. Dit heeft gevolgen voor nieuwbouw van woningen en het bestaande vastgoed in onze dorpen.

‘Stilstand is achteruitgang’ is een oud gezegde. De instroom van nieuwe inwoners geeft kansen voor ons verenigingsleven, onze winkels, onze scholen, onze bedrijven, onze voorzieningen. Lokaal Belang wil die kansen verzilveren. 

Oude IJsselstreek is een gemeente waar het prettig is om te wonen. Dat moet ook in de toekomst zo blijven: voor jong en oud, voor zowel nieuwe als bestaande inwoners. Er mogen in het kader van de regionale afspraken zoveel woningen worden bijgebouwd als nodig is. Zolang de vraag ernaar maar is aangetoond. 

Naast kwantiteit is kwaliteit ook belangrijk: hiermee bedoelen we: het bouwen van voldoende kleinere woningen (één- en tweepersoons huishoudens) en het realiseren van duurzame en levensloopbestendige woningen. Maar ook de bouw van nieuwe eengezinswoningen omdat we zien dat daar ook vraag naar is. Naast nieuwbouw is ook de aanpassing van bestaande woningen aan de nieuwe woonwensen van onze inwoners erg belangrijk, hiermee kunnen we leegstand voorkomen. Dit is van belang voor het behoud en vitaliteit van onze woonkernen. Dus de juiste woning op het juiste moment en op de juiste plaats!

SPEERPUNTEN

 1. Elke woonkern heeft specifieke woonwensen
  Onze 14 woonkernen in de gemeente hebben allemaal hun eigen woonwensen. Aan wat voor soort woningen is er behoefte en in welke prijsklasse. Waar woont men nu en waar woont men over vijf tot tien jaar en in welk type woning. Jongeren hebben andere woonwensen dan ouderen en gezinnen vragen ook weer om een andere soort woning.

  Het is belangrijk dat we de woonwensen per woonkern in beeld brengen en in beeld houden. Lokaal Belang wil dat er eens per vier jaar een woonwensenonderzoek wordt uitgevoerd. Dit geeft antwoord op de vraag hoe onze huidige en nieuwe inwoners willen wonen, nu en in de toekomst. Er wordt daarbij meestal verder gekeken dan alleen naar de wensen van mensen met betrekking tot hun woning.

 2. Bouwen van woningen
  De komende 10 jaar gaan er, wat Lokaal Belang betreft, tussen de 1000 en 2250 woningen bijkomen. Die hebben we nodig om de vraag naar woningen in onze gemeente goed te kunnen bedienen. Met name in de eerste jaren van dit decennium moeten de meeste woningen gebouwd worden.
  Zowel in de particuliere- als de sociale woningbouwsector willen we dat er meer woningen voor jongeren en senioren worden gerealiseerd. Naast deze woningen zullen er ook eengezinswoningen worden bijgebouwd. We zien dat hier ook grote vraag naar is. Belangrijk is ook dat er huur- en koopwoningen komen voor alle inkomensgroepen. Inbreiding is en blijft een belangrijk uitgangspunt. De kernen moeten gezond blijven en we moeten verpaupering tegengaan.
  Lokaal Belang wil dat er hard doorgewerkt wordt aan de aangekondigde uitbreidingslocaties in Varsseveld, Terborg, Ulft en Gendringen.
 3. Betaalbare woningen voor jongeren en andere doelgroepen
  De vraag naar betaalbare huurwoningen voor diverse doelgroepen is hoog. Daarom wil Lokaal Belang op korte termijn 100 zogenaamde tijdelijke ‘Uuthuuskes’ plaatsen door de hele gemeente.  Op deze manier kunnen we er voor zorgen dat jongeren ook in onze gemeente blijven wonen en na verloop van tijd kunnen doorstromen. Betaalbaarheid van deze woningen is een vereiste en daarom zijn we van plan deze tiny houses te plaatsen op gemeentegrond. Met behulp van tijdelijke ontheffingen hopen we dit op korte termijn te realiseren.
 4. Meer gebruik maken van alternatieve woonoplossingen
  De woonwensen veranderen. Daar moet op ingespeeld kunnen worden. Zo wil Lokaal Belang alternatieve woonvormen realiseren op het platteland, langs en op het water, in en om de bossen. En waar landbouw en andere belangen niet verstoord worden maar elkaar versterken.
 5. Levensloopbestendig bouwen
  Levensloop bestendig bouwen is de norm voor een lange wooncarièrre in hetzelfde huis. Lokaal Belang wil het levensloop bestendig bouwen stimuleren. Levensloopbestendige woningen zijn bedoeld voor iedereen, van jong tot oud in iedere fase van zijn/haar leven. Het principe van levensloopbestendig wonen, houdt in dat u op zo’n manier uw huis bouwt dat de woning zich aanpast aan veranderende leefomstandigheden en woonwensen. Deze manier van bouwen zorgt ervoor dat inwoners zo lang mogelijk kunnen genieten van het thuis wonen en dat niet hoeven te verhuizen. Een levensloopbestendige woning is comfortabel, veilig en toegankelijk.
 6. Aanpak van “rotte kiezen” en leegstaande winkelpanden
  Naast de reguliere woningbouw dient er ook aandacht te zijn voor de slecht onderhouden en in verval geraakte gebouwen/woningen, de zogenoemde “rotte kiezen”. Gelukkig zijn dat er steeds minder omdat de laatste jaren er veel aan is gewerkt. Daarnaast moet er aandacht blijven voor leegstaande winkelpanden, die hun functie hebben verloren. De detailhandel blijft in beweging en dus de situatie rond de winkelpanden ook. Lokaal Belang wil dat er door de gemeente actief met eigenaren wordt gesproken, om hen te bewegen om met een oplossing te komen voor deze functieloze gebouwen.
 7. Wonen in het buitengebied
  Lokaal Belang wil onder voorwaarden het mogelijk maken dat in het buitengebied nieuwe woningen worden gebouwd. Nieuwe woonvormen zoals wonen in het bos, wonen rond de es en wonen aan het water kunnen naast de bestaande regelingen voor nieuwe landgoederen, woningsplitsing en ‘ruimte voor ruimte’ mogelijk gemaakt worden. Daarbij moet er wel goed gekeken worden naar agrarische, landschappelijke en ecologische belangen. Bijvoorbeeld natuur toevoegen als onderdeel van een woonplan. Deze ontwikkeling kan een oplossing zijn voor de problematiek van de leegstand en verpaupering in ons buitengebied en tegelijkertijd de leefbaarheid in stand houden.

 

Uitgangspunt is de menselijke maat

Onze gemeente is een gemeente waar inwoners de regie hebben over hun eigen leven en waar gekeken wordt naar wat mensen kunnen en niet naar wat ze niet (meer) kunnen. Een gemeente waar mensen om hulp durven te vragen, naar elkaar omzien, voor elkaar klaar staan en zoveel mogelijk, samen met hun netwerk, eigen verantwoordelijkheid nemen om problemen op te lossen. 

Daarom is het belangrijk dat er een menselijke maat is bij hulp, zorg en ondersteuning voor inwoners die dit nodig hebben. Of het nu gaat om jeugdzorg, gehandicaptenzorg, ouderenzorg, onderwijs, ondersteuning voor mensen zonder werk en inkomen of andere vormen van ondersteuning. Het gaat om mensen en daarom móét het ook gaan over mensen en dus moet er ruimte zijn voor compassie, aandacht en betrokkenheid. De juiste hulp of ondersteuning is op korte termijn beschikbaar en via simpele procedures. Bij het verlenen van hulp of ondersteuning werken we vanuit het perspectief en de mogelijkheden van de inwoner. 

Het is echter belangrijk dat inwoners ook verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen gezondheid door bewuster en gezonder te leven. Daarom stimuleren wij het meer bewegen en gezonde voeding. Via sportverenigingen, buurtsportcoaches en goede voorlichting willen we dat onze inwoners meer aan beweging gaan doen. Dit kan onder andere via sportverenigingen en sportscholen, maar ook individueel in ons mooie buitengebied.

Veel veranderingen die door Lokaal Belang de afgelopen vier jaar zijn ingezet, hebben de kwaliteit van de zorg en ondersteuning van onze inwoners verbeterd. Deze veranderingen zijn nog niet afgerond en daarom willen we deze ook de komende vier jaar verder ontwikkelen.

SPEERPUNTEN

 1. Doen wat echt nodig is
  Om goede hulp of ondersteuning te kunnen leveren, is het belangrijk dat we de betrokken inwoners en/of het gezin goed kennen. Hiervoor zijn één of meerdere persoonlijke gesprekken nodig. Pas als je de situatie goed kent, kun je samen – inwoner en gemeente – de juiste beslissingen nemen en de dingen doen die nodig zijn. In deze gesprekken werken we vanuit vertrouwen, wederkerigheid, vanuit de mogelijkheden en het perspectief van de inwoner. Deze aanpak is van toepassing op het hele zorgnetwerk: de participatiewet, de jeugdzorg en de WMO.

 2. Iedereen heeft talenten
  Iedere inwoner heeft een talent dat kan worden ingezet in het arbeidsproces of in onze samenleving. Daarom is het belangrijk dat iedereen meedoet, hetzij met een betaalde baan of via andere vormen van maatschappelijke deelname. Mensen die middenin de samenleving staan, zijn vaak gelukkiger en voelen zich meer gewaardeerd, zijn ook gezonder en hebben vaak minder maatschappelijke problemen. Daarom is het belangrijk dat we de talenten kennen van inwoners die op zoek zijn naar een baan of op een andere manier iets willen doen in onze samenleving. Het gemeentelijke participatiebedrijf “Stoer” zal via een persoonlijke benadering de talenten van onze inwoners moeten ontdekken en samen met de betrokken inwoner op zoek gaan naar een betaalde baan of andere vormen van maatschappelijke participatie.

 3. Op elkaar afstemmen van financiële meedoenregelingen
  Onze gemeente kent een aantal regelingen op het gebied van meedoen en financiën. Het betreft onder andere de bijzondere bijstand, de meedoenregeling, kind-regelingen, maar ook de kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Deze regelingen staan te veel op zichzelf en kennen nog te weinig onderlinge samenhang. Dit betekent dat voor iedere regeling een individuele aanvraag moet worden gedaan waar de gemeente op beslist. Om het eenvoudiger te maken voor inwoners, willen wij een eenvoudige aanvraagprocedure voor meerdere regelingen en de diverse regelingen beter op elkaar afstemmen.

 4. Innovatie van onze zorg- en hulpverlening
  De Rijksoverheid is zeer onvoorspelbaar ten aanzien van de budgetten die beschikbaar worden gesteld om zorg en ondersteuning in de gemeente mogelijk te maken. Daarom moeten we steeds blijven zoeken naar effectievere processen en nieuwe manieren van zorgver lening of maatschappelijke ondersteuning. Daarom is Lokaal Belang een groot voorstander van experimenten, zodat kleinschalig onder zocht kan worden welke innovaties werken en welke niet. We willen innoveren vanuit de praktijk en de kwaliteit van de zorg en niet vanuit bezuinigingen.
  De gemeente samen met alle samenwerkingspartners vormen het lokale zorgnetwerk. Zij weten van elkaar wie en op welke specifieke gebieden zorg en/of ondersteuning kan leveren. Waar nodig zorgt het zorgnetwerk ervoor dat inwoners in contact komen met de juiste organisatie.

 5. Inzetten op voorkomen van problematische schulden
  Achter veel voordeuren in onze gemeente worstelen inwoners om balans te krijgen tussen inkomsten en uitgaven. Wanneer dit niet lukt ontstaan er schulden. Gebleken is dat mensen die problematische schulden hebben, naast financiële ook andere problemen hebben. Hierbij moet je denken aan sociaal isolement, relatieproblemen met partner, kinderen die hier de dupe van zijn, ziekteverzuim en stress. Soms kunnen mensen niet meer functioneren in het dagelijks leven, omdat zij alleen maar bezig zijn met overleven. Daarom is de uitvoering van de vroegsignalering van schulden belangrijk, zodat grote problemen bij de inwoner/gezin en grote maatschappelijke kosten voorkomen kunnen worden

 6. Begeleiding van statushouders
  De toestroom van vluchtelingen naar Nederland is niet nieuw. Al decennialang zoeken vluchtelingen bescherming en onderdak in ons land. De belangrijkste les uit het verleden is dat het te lang duurt voordat statushouders volwaardig kunnen meedoen binnen onze samenleving en de arbeidsmarkt. Door gelijktijdig te werken aan huisvesting, taalverwerving, opleiding en (vrijwilligers)werk en door sociale contacten met mensen die al deel uit maken van onze samenleving verliezen statushouders zo min mogelijk kostbare tijd. Belangrijk is dat deze begeleiding maatwerk is, want iedere nieuwe inwoner is anders. 

  Voor kinderen van statushouders is het belangrijk dat zij zo snel mogelijk de Nederlandse taal leren. Daarom ondersteunt Lokaal Belang initiatieven zoals de zomerschool, waar kinderen van statushouders in de zomervakantie extra geholpen worden met o.a. de Nederlandse taal. Naast het leren van de Nederlandse taal leren ze hiermee ook onze samenleving beter kennen.

 7. Een leven lang leren
  Soms kan het voor inwoners waardevol zijn om een aanvullende opleiding te volgen. Hiermee vergroot je de kans op een gewenste baan en kun je op maatschappelijk vlak beter meedoen in onze samenleving. Voorbeelden hiervan zijn:
  – Als je de Nederlandse taal niet goed beheerst;
  – Je onvoldoende digitale vaardigheden ervaart, in onze, steeds meer gedigitaliseerde, samenleving;
  – Je een 2e kans zou willen, omdat je geen of onvoldoende opleiding hebt gevolgd op jonge leeftijd en dit graag wilt inhalen;
  – Wanneer je pas op latere leeftijd ontdekt dat je iets anders wilt doen of nieuwe talenten bij jezelf ontdekt en een opleiding wilt volgen om een switch te maken;
  – Onderhouden van kennis en competenties om zo de arbeidsmarktpositie op peil te houden en waar mogelijk te verbeteren.

  Lokaal Belang streeft ernaar dat een leven lang leren bereikbaar en beschikbaar is voor onze inwoners. Hierbij moet u denken aan het versterken van onderwijsaanbod, via reguliere opleidingen, onderwijsinstellingen en e-learning. Maar ook aan het verzilveren van kennis en vaardigheden die buiten school zijn aangeleerd binnen opleidingsprogramma’s en diplomering.

 8. Ondersteuning en waardering mantelzorgers
  Als u zorgt voor uw hulpbehoevende partner, ouder of vriend kunt u vaak rekenen op veel dankbaarheid. Maar het kan soms ook erg zwaar zijn, onzeker maken en zelfs misschien voor slapeloze nachten zorgen. Daarom is er goede ondersteuning nodig voor mantelzorgers, onder andere op het gebied van:
  – Hoe u uw zorgtaken kunt volhouden;
  – Tijdelijke overname van de zorg;
  – Aanvragen van aanvullende zorg;
  – Het invullen van formulieren en het bijhouden van eventuele administratie;
  – Overleg met uw werkgever over het combineren van werk en zorg;
  – Het kunnen delen van ervaringen met andere mantelzorgers.

 9. Ondersteuning ZORGvrijwilligers
  Inwoners die zich vrijwillig voor anderen inzetten zijn onmisbaar in onze gemeente. Zonder vrijwilligers zou heel veel niet meer mogelijk zijn binnen zorgorganisaties. Vrijwilligers zijn ‘het cement’ van de samenleving! 
  De meeste vrijwilligers doen vrijwilligerswerk omdat ze het fijn vinden om iets voor iemand te doen. Of omdat het voor hun zinvolle tijdbesteding is. Ook kom je als zorgvrijwilliger in contact met andere mensen. Het zorgt voor verbinding met mensen die je anders misschien nooit had ontmoet. Uit onderzoek naar het verband tussen vrijwilligerswerk en gezondheid blijkt dat mensen die vrijwilligerswerk doen meer tevreden zijn over hun leven. Gemiddeld ervaren ze meer sociale steun en hebben ze een hogere eigenwaarde.

 

Het voorzieningenniveau behouden en waar het kan versterken

Voorzieningen zijn alle zaken waar je binnen onze gemeente gebruik van kunt maken. Hierbij kun je onder andere denken aan: scholen, buurt- en wijkcentra, sport en culturele voorzieningen en bibliotheken. Goede voorzieningen zijn van groot belang, omdat zij een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van onze gemeente. Want wonen in Oude IJsselstreek is meer dan een dak boven je hoofd hebben.

Onze veranderende maatschappij heeft gevolgen voor voorzieningen. Denk bijvoorbeeld alleen maar aan de toename van het “internetwinkelen” en de gevolgen voor reguliere winkels. Daarom zullen voorzieningen in de toekomst qua aantal of vorm veranderen. Lokaal Belang wil het huidige voorzieningenniveau (scholen, winkels, sportvoorzieningen, verenigingen, culturele voorzieningen etc.) proberen te handhaven. We beseffen ons hierbij wel dat, in de toekomst, niet iedere voorziening in elke woonkern meer aanwezig zal zijn en onze inwoners soms iets langer onderweg zijn om een voorziening te bereiken.

Het behouden van een goede leefbaarheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente, het bedrijfsleven, het onderwijs en onze inwoners. Het is noodzakelijk om te denken in gedeelde belangen, in samenwerking en gezamenlijke investeringen. Niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomst.

Wij geloven in de kracht van de samenleving en willen daarom dat inwoners en verenigingen het recht krijgen om de uitvoering van een voorziening van de overheid over te nemen. Dit kan om van alles gaan: het onderhoud van een park in de wijk, het beheer van sportvelden door de club of de zorg voor ouderen. Met een zogeheten recht om uit de dagen (right to challenge) krijgen inwoners het recht om bij de gemeente een alternatief voorstel op tafel te leggen.

SPEERPUNTEN

 1. Ondersteuning verenigingsleven en vrijwilligers
  Onze gemeente kent een rijk verenigingsleven, zowel op sport als cultureel gebied. Hier kunnen onze inwoners elkaar ontmoeten, meedoen aan activiteiten en zo even ontspannen in het dagelijks leven. Jong en oud zijn lid van deze verenigingen, die daarmee een enorme maatschappelijke waarde hebben binnen onze gemeentelijke samenleving. De verenigingen dragen door hun activiteiten bij aan het welbevinden en de gezondheid van onze inwoners. Daarom willen wij dat er de komende jaren een goede subsidieregeling blijft voor deze verenigingen. Voor inwoners die zelf onvoldoende financiële middelen hebben om een lidmaatschap van een vereniging te betalen, zijn er ondersteuningsregelingen.

  Er is extra budget en begeleiding beschikbaar voor verenigingen die werken aan het toekomstbestendig maken van een vereniging. Hierbij kun je onder andere denken aan samenwerkings- en of fusietrajecten tussen verenigingen of oppakken van maatschappelijke taken door verenigingen op het gebied van welzijn of initiatieven die leiden tot het meer lichaamsbeweging bij onze inwoners door de sport toegankelijk te maken voor ouderen en/of mensen met een beperking.

  Lokaal Belang wil het vrijwilligerswerk stimuleren en ondersteunen. Hert kloppend hart van iedere vereniging. Startend bij de jeugd, want zij hebben de toekomst.
  We zijn enthousiast over het gemeentelijke programma “Sjors sportief en creatief” kinderen maken kennis met verenigingen en worden gestimuleerd lid te worden.

 2. Optimaal gebruik van accommodaties
  In onze gemeente kennen we goede sportvoorzieningen en maatschappelijke accommodaties. Belangrijk voor de toekomst is dat we de accommodaties optimaal gebruiken. Waar mogelijk door meerdere verenigingen of organisaties. Dit heeft niet alleen voordelen voor de betaalbaarheid en exploitatie van de bestaande accommodaties, maar ook voor de instandhouding in de toekomst.

 3. Stimulering van multifunctioneel gebruik van basisschoolgebouwen
  Met de afname van het aantal leerlingen komt het voortbestaan van een aantal basisscholen in gevaar. Lokaal Belang stimuleert de ontwikkeling van andere functies binnen de schoolgebouwen. Hierbij denken we aan: buitenschoolse opvang, bibliotheekfunctie of een wijkservicepunt. Op deze wijze streven we ernaar dat in elke woonkern een basisschool kan blijven bestaan.

 4. Er is voldoende vervolgonderwijs dichtbij
  Met de centralisatie van Almende College beschikken we over een goed en gevarieerde voortgezet-onderwijs binnen onze gemeente. Ook organiseren bedrijven hun eigen scholing zoals AT techniek opleidingen (Anton Tijdinkschool). We stimuleren de samenwerking tussen het beroepsonderwijs zoals het Graafschap College, Zone college en het HBO-onderwijs We vergroten het aanbod van goede leer/werklocaties bij de gemeente en bij bedrijven.

 5. Het lokale winkelaanbod
  De winkeliers hebben het in het algemeen niet gemakkelijk. In een aantal kernen zijn er vrijwel geen winkels meer. Dit wordt met name veroorzaakt doordat consumenten op andere manieren hun producten kopen zoals via het internet. Studies geven aan dat ook in de toekomst het aantal winkels nog verder zal afnemen. Lokaal Belang gaat met de plaatselijke ondernemers overleggen hoe de gemeente kan helpen om sluiting te voorkomen. We begrijpen dat winkelvoorzieningen zich meer zullen concentreren in de grotere kernen, waarbij parkeren gratis is en blijft.

 6. Voldoende inloopvoorzieningen voor jongeren
  We streven naar voldoende ontmoetingsplekken voor jongeren deze zijn dichtbij en toegankelijk voor alle maatschappelijke activiteiten.
  Een mooi voorbeeld is De Lichtenberg in Silvolde.

 7. Buitenspelen
  Lokaal Belang vindt dat de buitenspeelplekken uitnodigend en veilig moeten zijn. Een plek waar onze kinderen zich sociaal kunnen ontwikkelen, kunnen bewegen en zich vermaken in de gezonde buitenlucht. 

 

Zoveel mogelijk lokaal aanbesteden

Werk zorgt niet alleen voor een inkomen om in zijn of haar eigen levensonderhoud (en dat van het gezin) te voorzien. Werk is veel meer, het zorgt voor een bepaalde mate van eigenwaarde en erkenning. Bovendien zorgt werk voor zingeving. Het geeft een gevoel een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Wanneer je werk hebt, is het ook mogelijk om jezelf verder te ontwikkelen. Verder zorgt werk voor een netwerk van sociale contacten. Een betaalde baan is daarom voor veel mensen een belangrijke meerwaarde voor het leven.

Als je werk zoekt, is het erg belangrijk hoe groot de werkgelegenheid is in jouw gemeente of jouw regio. Vaak verhuizen mensen de werkplek, bepalend is voor de keuze van de woonplaats. Als de economie bloeit, liggen er vaak ook veel kansen op de arbeidsmarkt. Maar in perioden waarin de economie juist grote klappen te verduren krijgt, is dat ook te merken op de arbeidsmarkt. 

Met de locaties, Hofskamp in Varsseveld en de Rieze in Ulft beschikt onze gemeente Oude IJsselstreek over moderne bedrijventerreinen die goed bereikbaar zijn. Met regionale bedrijventerreinen in ’s Heerenberg en Doetinchem maken we het mogelijk de lokale werkgelegenheid in de regio te behouden. Deze bedrijventerreinen moeten actief worden beheerd en ontwikkeld, zodat zij een aantrekkelijke vestigingsplaats zijn voor bestaande en nieuwe bedrijven.

Ook innovaties zijn van groot belang voor het behoud of de groei van onze lokale en regionale economie en werkgelegenheid. De wereld verandert nu sneller dan ooit. Dat betekent dat je niet alleen de veranderingen in beeld moet hebben, en bij moet blijven, maar vooral voorop moet lopen in de veranderingen. Innovatie is een voorwaarde voor lange termijn succes!

SPEERPUNTEN

 1. Zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven
  De gemeente zal zich de komende jaren meer moeten inzetten op de versterking van de lokale en regionale economie en daarmee samenhangend de arbeidsmarkt. De volgende thema’s staan voor wat Lokaal Belang betreft hoog op de agenda: 

  • Verbeteren van het vestigingsklimaat voor bedrijven, 
  • Verbetering van de dienstverlening aan het bedrijfsleven, 
  • Bevorderen en behoud van ondernemerschap, 
  • Verbindingen maken met bedrijven en onderwijspartijen, 
  • Het verminderen van onnodige regeldruk en procedures
  • De formulering van regionaal arbeidsmarkt beleid. 
  • Er zijn voldoende huisvestigingsmogelijkheden voor huidige en nieuwe werknemers.

 2. Werkgelegenheid
  Werkgelegenheid is niet alleen te vinden in de industrie, landbouw en recreatie, detailhandel, maar ook de gezondheidszorg is een grote werkgever in onze gemeente. Samen met die ondernemers en zorgpartijen gaan we in gesprek om de veranderende arbeidsmarkt op te pakken. Vanuit Lokaal Belang ondersteunen we nieuwe kansen voor bestaande en nieuwe werkgelegenheid. 
  Dit doen we voor alle opleidingsniveaus. Vanuit een veranderende arbeidsmarkt krijgen startende ondernemers van ons de ruimte om hun bedrijf op te zetten. De gemeente biedt ondersteuning via de bedrijvencontactfunctionaris, die kan helpen bij vragen of noodzakelijke vergunningverlening.

 3. Voorkeur voor lokale en regionale ondernemers
  Het lokaal inkopen en aanbesteden door de gemeente komt vaak ter sprake in gesprekken met ondernemers. De gemeente vindt het belangrijk dat de lokale ondernemers hierin worden betrokken. In de praktijk gebeurt dat niet altijd, omdat sommige diensten of producten niet beschikbaar zijn binnen de gemeente. Maar soms komt het ook omdat bij de gemeente niet bekend is wat er te koop is. Lokaal Belang wil dat de gemeente, wanneer de aanbestedingsregels en de prijs/kwaliteitsverhouding dit toestaan, producten en diensten, bij voorkeur, aanschaft bij ondernemers uit onze gemeente.

 4. Innovatie
  Innovatie is steeds belangrijker voor de toekomst van onze economie en werkgelegenheid. Met CIVON hebben we een organisatie in onze gemeente, waar onderwijs en ondernemerschap samenkomen. Wat Lokaal Belang betreft is dit een locatie waar het bedrijfsleven en het onderwijs innovatietrajecten gaan oppakken en zo CIVON kan doorgroeien als de ontwikkelcampus van de Achterhoek. 
  Een andere belangrijke innovatie is die van de integratie van ICT in productieprocessen en klant- en samenwerkingsrelaties (Smart Industry). Lokaal Belang wil investeren in de bewustwording dat toepassingen binnen de Smart Industry ook van belang zijn voor andere sectoren zoals zorg, energietransitie, vrijetijdseconomie en verbindingen tussen deze sectoren tot stand brengen.

 5. Structureel overleg met het bedrijfsleven
  Het is belangrijk dat de ondernemers en de gemeente elkaar kennen en informatie uitwisselen. Wij zijn dan ook van mening dat er tussen de gemeente en het bedrijfsleven, periodiek, overleg moet plaatsvinden over onderwerpen die onze lokale economie en werkgelegenheid op een positieve manier beïnvloeden. We willen de huidige overleggen handhaven en waar nodig uitbreiden.

 6. Samenwerkingspartners
  Voor de continuïteit van het bedrijfsleven is het belangrijk dat er voldoende en gekwalificeerd personeel voor handen is. Aanhaking van onderwijs met het bedrijfsleven stimuleert ook de innovatie. Goede samenwerking tussen bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen is daarom van groot belang. Lokaal Belang streeft ernaar om onderwijsinstellingen van alle niveaus zoveel mogelijk in te vlechten in overlegstructuren en samenwerkingen. Onze gemeente moet de stage- en afstudeergemeente van de Achterhoek worden en zal daar in samenwerking met onderwijspartners de nodige stappen voor moeten zetten. Huisvesting voor studenten is daar één van, maar ook het faciliteren van onderwijsinstellingen op HBO- en universitair niveau.

Doe mee op je eigen manier!

Een goede bereikbaarheid is bepalend voor het aantrekkelijk wonen, leven, werken en ondernemen in onze gemeente. Dit geldt niet alleen voor de geografische bereikbaarheid, via fiets, auto, spoor en overig openbaar vervoer, maar ook voor de digitale bereikbaarheid via snel internet.

Digitalisering is vaak een zegen. Dingen die ooit ingewikkeld waren zijn tegenwoordig heel simpel: een treinreis plannen of de winkel-
openingstijden opzoeken, via internet is het zo geregeld. Behalve als die handige digitale informatie voor jou onbereikbaar is. Dat is de dagelijkse werkelijkheid voor veel mensen met een beperking. Van blinden en slechtzienden tot mensen met een auditieve of motorische handicap. Digitale toegankelijkheid gaat erom dat iedereen, met of zonder beperking, de kans krijgt gebruik te maken van alle vormen van digitale informatie en dienstverlening. Zodat iedereen volwaardig kan deelnemen aan de samenleving.

Naast de geografische en digitale bereikbaarheid is er ook nog een fysieke toegankelijkheid. Straten, voorzieningen en gebouwen zijn pas toegankelijk als ook mensen met een beperking er gebruik van kunnen maken.

SPEERPUNTEN

Iedereen toegang tot digitale voorzieningen
Het is belangrijk dat iedereen volledig toegang heeft tot online informatie en digitale voorzieningen. Voor mensen met een beperking is dit echter niet zo vanzelfsprekend. Zij hebben niet altijd toegang tot belangrijke informatie, of kunnen niet zelf een voorziening aanvragen. Hierdoor zijn zij vaak afhankelijk van anderen om websites te kunnen bezoeken. Dit heeft invloed op de zelfstandigheid en het meedoen van onze inwoners met een beperking. Daarom is het belangrijk dat gemeentelijke digitale voorzieningen gebruikt kunnen worden door al onze inwoners. Daarnaast stimuleren wij dit ook bij onze samenwerkingspartners.

Bereikbaar en toegankelijk openbaar vervoer
De openbaar vervoer buslijnen/haltes worden anders ingezet en rijden minder frequent. Buurtbussen, regiotaxi ZOOV, dorpsauto’s, deelauto’s en de inzet van electrocars houden onze inwoners mobiel op de gewenste momenten. Hiermee blijven school, werk, sport, cultuur en winkels bereikbaar met betaalbaar vervoer. Lokaal Belang vraagt extra aandacht voor de bewoners met een beperking. Ook zij hebben een goede toegang tot de openbare ruimte en voorzieningen. Bij de inrichting hiervan moet de gemeente hier nadrukkelijk aandacht aan besteden.

Van deur tot deur
Om voor jongeren en werknemers een aantrekkelijke (woon en werk) gemeente te blijven is dubbelspoor (de regio-expres) tussen Arnhem en Doetinchem onmisbaar. Hiermee blijven scholen en werklocaties in de regio voor iedereen bereikbaar en is het risico dat jongeren onze gemeente verlaten kleiner. Deelfietsen op de treinstations brengen onze werklocaties eenvoudig dichtbij. Lokaal Belang blijft zich inzetten voor beter, frequenter en sneller openbaar (deel)vervoer.

Bevorderen fietsverkeer
Goede fietsroutes dragen bij aan een oplossing voor het mobiliteitsvraagstuk van de regio. Meer fietsers betekent: minder autoverkeer, minder stilstaand autoverkeer, minder lawaai, minder luchtverontreiniging en een gezondere omgeving. Kortom: meer mobiliteit in een beter milieu. En dat alles wordt bereikt met investeringen die slechts een tiende zijn van de bedragen die nodig zijn voor aanleg en onderhoud van wegen voor de auto. Door rechtstreekse en veilige (door)fietsroutes aan te leggen, wordt het interlokale fietsverkeer bevorderd. In samenwerking met onze buren en de provincie willen we dat potentiële doorfietsverbindingen nader worden onderzocht en uitgewerkt. De eerste te onderzoeken route brengt de fietser van Ulft over Doetinchem en Doesburg naar Dieren, de tweede van Doetinchem via Varsseveld en Lichtenvoorde naar Groenlo.

Grensoverschrijdend openbaar vervoer aansluiting
Voor Oude IJsselstreek is Duitsland om de hoek. Die nabijheid biedt voor onze gemeente mogelijkheden om niet alleen met eigen vervoer, maar ook met het OV de grensoverschrijdend te kunnen reizen. Daarom willen we een goede OV-aansluiting op het treinstation Emmerich, waar vervolgens op de trein richting Arnhem of Ruhrgebied kan worden gestapt en kan worden betaald met een eenduidige OV-pas.

 

Een goede balans in ons mooie buitengebied

Onze gemeente heeft een prachtig buitengebied, waar natuur en landbouw van oudsher het landschap hebben bepaald en waar een groot deel van het buitengebied door agrariërs goed wordt beheerd. We zien dat het karakter van het buitengebied verandert en ook andere activiteiten in het kader van recreatie en toerisme steeds vaker in het landschap worden ingepast.

Lokaal Belang wil een goede balans in het buitengebied tussen natuur, landbouw, water, landschap, recreatie en toerisme. Op deze manier kunnen inwoners en bezoekers van onze gemeente nu, maar ook in de toekomst, van ons mooie gebied genieten. En agrariërs moeten blijvend een gezond toekomstbestendig bedrijf kunnen runnen.

Groen in je woonomgeving werkt verkoelend en ontspannend. Het verblijven in een groene omgeving is goed voor de gezondheid en welbevinden van onze inwoners. Voldoende natuur biedt ruimte aan dieren in het “wild” en draagt bij aan een goede biodiversiteit, Alles wat groeit en bloeit draagt bij aan het welzijn van mens en dier. 

Drie droge zomers op rij hebben laten zien hoe kwetsbaar de natuur is, maar ook hoe veerkrachtig deze is en een ongelooflijk herstelvermogen heeft. Regenwater vasthouden waar het valt is daarbij een oplossing die wij als inwoners zelf kunnen oppakken. Lokaal Belang is dan ook een grote voorstander van “tegel eruit, boom, bloem of struik erin”, Ook het stimuleren van de regenwateropvang te ontkoppelen van het riool draagt bij. 

Landschapsstructuren zijn beeldbepalend. Het is belangrijk voor de identiteit, biodiversiteit en wordt zeer gewaardeerd door ons allen. Deze willen we dan ook graag behouden of indien nodig op andere plekken herstellen.

SPEERPUNTEN

 1. Samenspel en samengaan belangen landbouw, ondernemen, recreatie en toerisme
  Naast de aandacht voor de natuurgebieden wordt het belang van het behoud van agrarische, gezonde bedrijven niet geschaad. Het natuur- en landschapsbeheer is onderdeel van de bedrijfsvoering van (landbouw)bedrijven. Het optimale behoud en onderhoud van het landschap kost geld en is een opgave van ons allen. Het instellen van een landschapsfonds kan hier aan bijdragen!
  Er zijn nu eenmaal verschillende belangen tussen ‘boeren, burgers en buitenlui’. Lokaal Belang stimuleert gesprekken tussen belanghebbenden om tot een optimaal beheer van het buitengebied te komen waar wonen, ondernemen, landbouw, natuur, recreatie en toerisme samen gaan met respect voor ieders belang en ieders eigendom.

 2. Natuurontwikkeling 
  De Vennebulten/het Zwarte Veen is een gebied waar natuur en landbouw elkaar raken. Om de natuur en de biodiversiteit in het gebied te versterken en aan te laten sluiten bij het beeld van het Aaltense Goor is een minder belastende werkwijze van de landbouw gewenst. Landbouw en natuur en recreatie hand in hand.

 3. Pachtgrond
  De gemeente heeft hectares landbouwgrond in haar eigendom. Lokaal Belang is van mening dat deze grond alleen verpacht wordt aan agrariërs die de grond daadwerkelijk hard nodig hebben om de gewenste bedrijfsvoering op het bedrijf mogelijk te maken.

 4. Groen in de woonomgeving 
  We willen inwoners betrekken bij de inrichting van groen in hun woonomgeving. Lokaal Belang is er voorstander van dat wijken worden gestimuleerd en gefaciliteerd om een gedeelte van het onderhoud over te nemen. “Maar voor wat hoort ook wat”: het groen kan dan naar eigen inzicht worden aangeplant en worden onderhouden. Zo wordt het een beetje meer van uzelf. Daarnaast is het leuk en gezellig om samen met buurtgenoten groen te onderhouden.

 5. Groen in kern en winkelcentra
  Wij willen via groene uitvoeringsplannen dat er een gevarieerde en kleurrijke groenbeplanting in onze kernen aanwezig is en dat dit goed wordt onderhouden. 

 

Ontspannen dicht bij huis is belangrijk

Wordt u er ook blij van als u een mooie theatervoorstelling heeft gezien of een mooi concert heeft gehoord? Heeft u ook een voldaan gevoel na een flinke wandeling door ons mooie buitengebied? Tovert de herinnering aan een kermis, een volksfeest, een buurtbarbeque of een paasvuur bij u ook een glimlach op uw gezicht?

Cultuur en recreatie maakt een mens gelukkig en gezond; draagt bij aan onze brede welvaart. Voor elk wat wils en iedereen op zijn eigen manier.
De geschiedenis van onze gemeente is te zien in museumboerderij ’t Hofshuus, het IJzermuseum, -40Celcius en De Moezeköttel. Samen met de nog aanwezige monumenten vormen ze ons geschiedenisboek. Wat verdwijnt komt niet meer terug, daarom moeten we deze cultuurhistorie behouden en onderhouden. 
In onze gemeente moeten er ook voldoende mogelijkheden zijn voor ontspanning. Er zijn uitstekende accommodaties voor uiteenlopende activiteiten als theater, popmuziek, kunst en congres. Het is belangrijk om deze voorzieningen in de toekomst te behouden en te versterken. 
Onze gemeente kent veel mogelijkheden voor actieve en passieve recreatie zoals de natuurgebieden: Engbergen, Idinkbos/Nibbelinkbos, Noorderbroek, Breedenbroekse bos, de Vennebulten en de rivier de Oude IJssel. De vele fiets- en wandelpaden, maar ook kano- en toervaartmogelijkheden op onze rivieren en beken. Er zijn veel actieve ondernemers die kansen zien in toeristische- en recreatieve voorzieningen. Ontspanning dicht bij huis is belangrijk voor onze inwoners, daarom ondersteunen wij nieuwe ontwikkelingen die hieraan bijdragen.

SPEERPUNTEN

 1. Oude IJsselzone
  De visie Oude IJsselzone nodigt ondernemers uit om de recreatieve meerwaarde van de Oude IJssel te benutten. Wandelen, fietsen, varen op langs en over de Oude IJssel. Een vorkje prikken uitkijkend over het water en genietend van de ondergaande zon. Of een patatje pakken bij de brug. Heerlijk. Wat wil je nog meer? Overnachten in een hotel, een B&B of op een camping. Wat Lokaal Belang betreft kan het allemaal. We stimuleren de grensoverschrijdende arrangementen die samen met onze Nederlandse en Duitse buren gemaakt kunnen worden en we dagen ondernemers uit om deze kansen te pakken.

 2. Natuurgebieden
  Lokaal Belang wil onze natuurgebieden “natuurlijk” met elkaar verbinden en zodoende versterken. Zoals bijvoorbeeld het Landfort laten aansluiten op Engbergen en de Vennebulten natuurlijk laten overlopen in de landbouwgronden op het Zwarte Veen. Goed voor flora en fauna, dus ook goed voor de mens. Alles in goede harmonie met de gebruikers van ons buitengebied, zoals onze gewaardeerde agrariërs. Eindeloos kunnen wandelen of fietsen, of juist een kort ommetje. Het moet mogelijk zijn om dat te beleven zonder allerlei verstoringen in het beeld. Windmolens en zonneparken in onze recreatie- en natuurgebieden vinden wij niet passend.

 3. Ontmoetingsplekken
  Voor de onderlinge band is het belangrijk dat onze inwoners elkaar kunnen ontmoeten. In onze gemeente leveren dorps-, buurt- of kulturhuizen hier een belangrijke bijdrage aan. In Varsselder Veldhunten, Terborg, Varsseveld, Westendorp, Heelweg, Silvolde en Sinderen is al zo’n accommodatie te vinden. In Etten wordt er nog op gestudeerd. Lokaal Belang ondersteunt de realisatie van deze voorzieningen, maar is ook van mening dat het een eigen verantwoordelijkheid is van de samenleving om tot een kostendekkende exploitatie te komen.

 4. DRU cultuurfabriek
  De DRU cultuurfabriek is onze culturele parel. Lokaal Belang is van mening dat de Dru gebouwen beter benut kunnen worden. Met name de SSP-hal. De DRU zou uit moeten groeien naar een cultureel centrum van bovenregionaal en misschien wel nationaal of internationaal karakter. De Leonardo da Vinci expositie die in 2019 in het CIVON is gehouden, smaakt naar meer. Niet alleen de gebouwen, maar zeker ook het DRU park, de festivalweide, aan de oever van de Oude IJssel heeft die potentie. De centrale ligging van onze gemeente binnen het gebied Nederland/Nordrhein Westfalen (34 miljoen inwoners) biedt kansen. De DRU heeft mogelijk de potentie om verder uitgebouwd te worden met een hotel en een museum.

 5. Evenementen 
  Onze gemeente kent een groot aantal evenementen op sportief en cultureel gebied. Huntenpop, Hootchie-Koe, of de kermissen, volksfeesten en schuttersfeesten, paasvuren en diverse sportieve evenementen. Deze evenementen geven reuring in ons dagelijks leven.
  Wij willen de evenementensubsidie de komende jaren in stand houden voor evenementen met een niet-commerciële doelstelling. Evenementen op gebieden zoals kunst, cultuur en sport, dragen bij aan een leefbare en vitale woonomgeving voor de inwoners van Oude IJsselstreek. Daarnaast kunnen evenementen bijdragen aan het ‘op de kaart zetten’ van de gemeente Oude IJsselstreek.

 6. Recreatieve fiets- en wandelpaden 
  Behoud en uitbreiding van recreatieve fietspaden en wandelpaden. Fietsen en wandelen is een belangrijke recreatieve en toeristische activiteit. Het is gezond en draagt bij aan ontspanning. De recreatieve fietspaden en kerkepaden worden waar mogelijk aangesloten op het fietsknooppunten-netwerk en hebben goede voorzieningen zoals rustpunten, stallingen, oplaadmogelijkheden en afvalbakken.

 

Inzetten op energiebesparende maatregelen

Een goede balans vinden tussen mens, milieu en economie is een uitdagende opdracht voor ons allemaal.
Hoe onze gemeente er in de toekomst uitziet, bepalen we vandaag. Wat we nu doen, heeft gevolgen voor later. Hoe bereiken we dat mens, milieu en economie met elkaar in evenwicht zijn, zodat we de aarde niet uitputten? Kortom: de aarde zo gebruiken dat de toekomstige generaties er ook nog plezier van kunnen hebben. Dit betekent dat we onder andere na moeten denken over de wijze waarop we consumeren, met ons afval omgaan of hoeveel grondstoffen en energie we gebruiken. 

Lokaal Belang is van mening dat we zuinig met onze leefomgeving moeten omgaan, zodat de inwoners van de toekomst ook in een mooie en leefbare gemeente wonen. Daarom steunen wij maatregelen die hieraan een bijdrage leveren.

SPEERPUNTEN

 1. Groen bouwen en energie besparen
  De wijze waarop we met renovatie en nieuwbouw omgaan moet veranderen. Wij stimuleren het gebruik van duurzame materialen die lang meegaan en op een milieuvriendelijke wijze zijn geproduceerd. Ook zijn we voorstander van duurzaam slopen, waarbij materialen opnieuw worden gebruikt (hergebruik en recycling).
  Als gemeente  kunnen we energie besparen door te kiezen voor energiezuinige verlichting wanneer er gemeentelijke verlichting vervangen moet worden. We moeten onderzoeken worden waar het mogelijk is om gemeentelijke verlichting, op specifieke tijden, uit te schakelen of te dimmen.

 2. Onder voorwaarden aardgasvrij
  De resultaten uit een aantal proefwijken om woningen aardgasvrij te maken, zijn nog niet bemoedigend. Huizen zijn niet hetzelfde en vragen dus om maatwerk, maar ook onder de grond komt men obstakels tegen. Dan nog de kosten. Het Economische Instituut voor de Bouw becijfert dat het aardgasvrij maken van een woning, gemiddeld 40.000 euro kost. Meer dan de helft van die investering is niet terug te verdienen met besparingen op de energierekening en is dus onrendabel. Veel eigenaren van woningen hebben dit geld ook niet. Wij willen niet dat het halen van klimaatdoelstellingen door de Rijksoverheid wordt betaald door onze inwoners. Wij verwachten van de Rijksoverheid een grotendeels kostendekkende subsidiebijdrage voor het aardgasvrij maken van woningen. Zo lang dit niet is geregeld zullen wij als Lokaal Belang niet instemmen met het aardgasvrij maken van bestaande woonwijken. We blijven echter wel inzetten op energiebesparende maatregelen zoals isoleren en het plaatsen van dubbelglas. Het plaatsen van zonnepanelen blijft onveranderd belangrijk.

 3. Duurzaamheidslening voor inwoners
  Een verbouwing vormt een handig moment om duurzame maatregelen te nemen in onze woning. Denk bijvoorbeeld aan isolatieglas, spouwmuurisolatie en zonnepanelen. Er zijn subsidies voor aanpassingen waarmee u uw huis energiezuiniger maakt. Lokaal Belang is voorstander van een duurzaamheidslening voor inwoners om deze aanpassingen mogelijk te maken. Indien mogelijk aangevuld met gemeentelijke-, provinciale- of rijks-subsidieregelingen.

 4. Duurzame bedrijven
  Ook voor bedrijven en organisaties is duurzaamheid en energiezuinige bedrijfsvoering belangrijk. Dat is niet zo vreemd, want maatregelen voor energiebesparing leveren naast positieve effecten voor ons milieu ook substantiële kostenbesparingen op voor het bedrijf.
  De gemeente zelf gaat energiebesparing en duurzaamheid bij bedrijven stimuleren door b.v. bij de keuze van een leverancier de voorkeur aan te geven aan duurzame en energiezuinig geproduceerde producten.

 5. Akkoord van Groenlo 
  In het akkoord van Groenlo staat dat de Achterhoek en onze gemeente in 2030 energieneutraal willen zijn. Een van de speerpunten hierbij is het opwekken van duurzame energie en dat deze energie in de Achterhoekse gemeenten wordt opgewekt. Lokaal Belang wil er wel naar streven dat we in 2030 energieneutraal zijn, maar stapt af van de lijn dat al deze energie ook voor 100% in de Achterhoek moet worden opgewekt. Wij zijn van mening dat dit een samenspel moet zijn van elders ingekochte groene energie samen met lokale initiatieven die duurzame energie opwekken.
  Specifiek voor onze gemeente zijn we van mening dat we met de windmolens in Netterden al een goede stap hebben gezet aan windenergie. De komende jaren willen wij ons meer richten op andere vormen van duurzame energie, zoals zonne-energie, waterkracht, waterstofproductie en andere alternatieve technieken.

  De innovatieve technische ontwikkelingen rondom energieopwekking en opslag gaat razend snel. Zon op dak, land en water zal noodzakelijk zijn en blijven om in de groeiende behoefte aan energie te kunnen voorzien. De vraag is alleen hoe we dat willen gaan doen. De energietransitie is pas succesvol, als de gemeente rekening houdt met wat de inwoner bezighoudt en dat kennis, begrip, acceptatie en draagvlak in de samenleving aanwezig is. Lokaal Belang wil dat ingezet wordt op vernieuwende innovatieve oplossingen van opwek- en opslagmogelijkheden van energie.

 6. Afval of grondstof?
  Een belangrijke factor voor duurzaamheid is de wijze waarop we omgaan met ons afval. Lokaal Belang ondersteunt het principe ‘de vervuiler betaalt’. Binnen het bestaande inzamelingsysteem wordt voortdurend gewerkt aan het stimuleren van het nog beter scheiden van afval bij u thuis, hiermee is recycling en hergebruik van ons huidige afval een grondstof geworden. Lokaal Belang vindt dat het huidige service en dienstverlening niveau oké is. We scheiden het afval thuis bij de bron en dat kan altijd beter. Een goede voorlichting hierover is basis.
  Lokaal Belang is voorstander om de voorlichting te intensiveren en door goede communicatie rondom het creëren van bewustwording inwoners te motiveren tot betere afvalscheiding.

 7. Extreem weer vraagt om nieuwe maatregelen
  De natuur gaat zijn gang en verrast ons steeds vaker met extreem weer. Zomerse temperaturen van april tot aan september en droogte doordat er geen druppel regen valt. Van snikheet naar strenge vorst, van droogte naar wateroverlast. Het is van belang om weersextremen te onderkennen en onze leefomgeving op deze veranderingen waar mogelijk aan te passen.
  Dit betekent dat we met meer groen onze woon-, leef- en werkomgeving koeler kunnen maken. Dat we water goed moeten kunnen afvoeren bij fikse regenbuien of later infiltreren in de bodem, maar ook dat we water moeten vasthouden in bijvoorbeeld sloten en overloopgebieden, om dit bij perioden van droogte te kunnen gebruiken. 

 

Duidelijk, begrijpelijk en compleet

Onze gemeente communiceert in allerlei vormen met inwoners en ondernemers: via website, huis-aan-huisbladen, nieuwsbrieven, persberichten, website, social media en soms ook via TV en Radio. Om de communicatie via de diverse informatiekanalen in goede banen te leiden zijn kaders en beleid nodig.

De druk op gemeenten om beter en tijdig te communiceren over dienstverlening, calamiteiten, nieuws, projecten en genomen besluiten wordt groter. Doordat de samenleving als geheel verandert en veranderingen elkaar in een hoog tempo opvolgen, verandert ook de rol van de gemeente. De gemeente wordt steeds meer een onderdeel van deze complexe samenleving en steeds minder een overheidsorgaan dat de regie voert over die samenleving. Dit betekent dat overleg, samenwerking en afstemming met inwoners en ondernemers essentieel is. 

Daarnaast benaderen inwoners en bedrijven ook de gemeente, onder andere voor aanvragen voor diverse regelingen in de zorg en ondersteuning maar ook voor bouw- of andere soorten vergunningen. Ook is er ook regelmatig behoefte aan specifieke informatie.
Inwoners en ondernemers willen een open en transparante gemeente. De gemeente moet laten zien wat ze doet, waarom en hoe en verantwoording afleggen hoe dingen zijn verlopen. Dit om vertrouwen te winnen en te houden. 

SPEERPUNTEN

 1. De gemeente communiceert met iedereen vanuit gelijkwaardigheid. 

 2. Informatie moet toegankelijk zijn en is op een begrijpelijke manier digitaal en/of schriftelijk beschikbaar voor alle inwoners. Brieven en besluiten die namens de gemeente worden verzonden zijn dusdanig geschreven dat de boodschap voor inwoners duidelijk en begrijpbaar is.

 3. Een inwoner komt altijd aan het juiste loket. Er mogen geen bureaucratische of organisatorische drempels bestaan. Aanvraagprocedures zijn laagdrempelig en eenvoudig. Waar mogelijk kan er één aanvraag worden gedaan voor meerdere regelingen en hoeven reeds bij de gemeente bekende gegevens niet steeds weer opnieuw te worden verstrekt. 

 4. In de komende jaren zullen er diverse beleidsvisies, waaronder de omgevingswet en het participatiebeleid, worden opgesteld. Hierin wordt bepaald hoe onze gemeente er in de toekomst uit gaat zien en dit heeft een grote invloed op de voorzieningen en de leefbaarheid. Lokaal Belang wil dat tijdens het tot stand komen van beleidsvisies er samenspraak/inspraak is met inwoners, bedrijfsleven, verenigingen, belangenorganisaties en onderwijsinstellingen. Waarbij hoor en wederhoor van belang is.

Inzetten op preventie en mensgerichte oplossingen Veilig zijn en je veilig voelen in je eigen woonomgeving hangen af van een aantal factoren. Ervaart iemand overlast door bijvoorbeeld jongeren, drugsgebruikers of luidruchtige buren? Is er criminele overlast door b.v. woninginbraken? Of is er veel verkeershufterig gedrag?  Voor een veilige gemeente Oude IJsselstreek is de inzet en samenwerking nodig van onze inwoners, maatschappelijke organisaties, politie en overige handhavers en gemeente. Lokaal Belang wil hierbij drie uitgangspunten hanteren: 1. Voorkomen van veiligheidsrisico’s: wij gaan voor preventie- maatregelen die werken. Hard aanpakken van daders klinkt leuk, maar het voorkomen van criminaliteit en overlast is veel effec- tiever. Overlast-locaties in onze gemeente kunnen anders worden ingericht.  2. Samenwerking: het gevoel van (on)veiligheid wordt veroorzaakt door mensen, dus moeten we eerst kiezen voor mensgerichte oplossingen in samenwerking met handhavers, zorgverleners en maatschappelijke organisaties. Indien dit niet lukt, is er geen andere optie dan te kiezen voor een harde aanpak. 3. Hard aanpakken waar dat nodig is: de gemeente moet invloed hebben op de gemeentelijke prioriteitsstelling van Politie en overige handhavers. Waar nodig worden zware middelen ingezet, zoals cameratoezicht, sluiting van panden of gebiedsver- boden. SPEERPUNTEN Handhaving op orde Door het inzetten van voldoende toezichthouders vanuit de gemeente wordt er adequaat gereageerd op meldingen vanuit de samenleving. Waar nodig en noodzakelijk worden problemen op het gebied van openbare orde en veiligheid, via samenwerking en gegevensuitwisseling met andere handhavers, opgepakt. Lokaal Belang hoopt dat inwoners verdachte situaties actief melden bij gemeente. Zo zijn we samen de ogen en oren in ieders veiligheidsbelang. Inzet jongeren-team Wij willen in de toekomst een Jongeren-team inzetten binnen het jongerenwerk. Het team is samengesteld uit jongeren uit onze gemeente. Deze jongeren spreken, door hun eigen ervaring, de taal van de jeugd op straat. Zij zijn in staat om een brug te slaan tussen de jongeren en het professionele werkveld.  Coffee shop Drugshandel en drugsgebruik op straat en rondom scholen is onwenselijk. We zijn in principe geen voorstander van coffeeshops maar denken wel dat we met één coffeeshop meer controle houden over de verkoop van softdrugs en hiermee de overlast op straat en in wijken beperken.  Voorkomen van sociale problemen en buurtoverlast Om overlast in de buurt te voorkomen is het noodzakelijk dat handhavers, onderwijs, gemeente en zorgpartijen nauw samenwerken. Vaak escaleren situaties, omdat er aan het eigenlijke probleem onvoldoende aandacht wordt gegeven. Daarom willen wij dat samenwerkingsafspraken actueel zijn en waar nodig worden aangepast. En continueren we de inzet van buurtbemiddeling. Oplossen onveilige fysieke situaties Een losliggende stoeptegel, een onveilige kruising, schade en onderhoud aan (zand)wegen, slechte verlichting zijn allemaal zaken die we, om ongelukken te voorkomen, op tijd moeten aanpakken. Het begint met het signaleren en melden van een probleem, want pas dan kun je er ook iets aan doen. Daarom moet er een gemeentelijk meldpunt zijn waar inwoners signalen, over veiligheid kwijt kunnen. Indien gewenst moet dit ook anoniem kunnen bijvoorbeeld bij het melden van verdachte situaties en panden in onze woonkeren of buitengebied.

Samenwerken in de regio en daarbuiten

Over onze eigen gemeentegrens heen kijken is erg belangrijk, we wonen immers niet op een eiland! Dit zien we ook aan onze inwoners, die dagelijks buiten onze gemeentegrens werken, onderwijs volgen, boodschappen doen, sporten of culturele evenementen bezoeken.
Als gemeente hebben we een aantal grote maatschappelijke opgaven die niet stoppen bij onze gemeentegrens. 
Hierbij kun je denken aan de bereikbaarheid van onze gemeente of de ontwikkeling van de economie en werkgelegenheid, maar ook hoe we de veranderingen en besparingen kunnen realiseren met betrekking tot ons energiegebruik. Op deze, maar ook op andere dossiers die hiervoor in aanmerking komen, moeten we kennis delen, krachten bundelen en allianties vormen. 
Samenwerken met de gemeenten, maatschappelijke organisaties, het onderwijs en het bedrijfsleven is daarom van groot belang. Bij deze samenwerking moeten ook onze Duitse buurgemeenten worden betrokken. 

Speerpunten

 1. Verstevigen van de samenwerking in de Achterhoek
  Via de structuur van de Achterhoek ambassadeurs werken we aan intergemeentelijke maatschappelijke opgaven, die zowel in onze gemeente als in de regio Achterhoek spelen. Daarom is het belangrijk dat er een gezamenlijke uitvoeringsagenda is van gemeenten, onderwijs, maatschappelijke instellingen en het bedrijfsleven. Alleen dan worden we in Den Haag als serieuze onderhandelingspartner gezien.

  Daar waar er een meerwaarde is, kunnen er met andere gemeenten samenwerkingsvormen ontstaan op het gebied van bedrijfsvoering of uitvoering.

 2. Samenwerking met andere gemeenten
  Oude IJsselstreek is een innovatieve gemeente. Bij de ontwikkelingen van nieuwe beleid kunnen kennis en ervaringen van andere gemeenten extra inzichten geven. Daarom zoeken we deze gemeenten aktief op. Daarnaast staan wij open voor andere gemeenten om onze kennis en ervaringen te delen.

 3. Verstevigen samenwerking met Duitsland
  We zijn een grensgemeente met Duitsland, maar soms lijkt het dat deze grens een barrière is. Er zijn echter zeker ook kansen en mogelijkheden. Om deze te ontdekken en benutten is samenwerking met onze Duitse buurgemeenten nodig. Als gemeente zijn we lid van twee grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden: de Euregio Gronau en de Euregio Rhein-Waal. Ook de komende jaren willen we hiervan lid blijven. We willen graag dat er via de grensoverschrijdende samenwerking, de komende jaren, meer projecten tot stand komen.

 

Zo laag mogelijke woonlasten

Bij de gemeente werkt het niet anders dan het huishoudboekje bij ons thuis: geld dat je hebt kun je maar één keer uitgeven en geld dat je niet hebt kun je niet uitgeven. Dit betekent dat wensen en ambities moeten passen binnen onze financiële mogelijkheden die we hebben en we zorgvuldige keuzes moeten maken waar we ons gemeenschapsgeld aan uitgeven. Hierbij kijken we ook naar de inzet van revolverende leningen inzetten om economische/ innoverende ontwikkelingen te faciliteren?

SPEERPUNTEN

 1. Wonen in de Oude IJsselstreek blijft betaalbaar
  Een belangrijk onderdeel van het wonen is de betaalbaarheid. Lokaal Belang is tegen een ongelimiteerde belastingverhoging. Dit bespaart onze inwoners onaangename en onverwachte kosten en geeft zekerheid over de maximale woonlasten.

  We kiezen voor een trendmatige verhoging van de OZB en de opbrengsten van de afvalstoffenheffing en rioolrechten mogen niet hoger zijn dan de kosten die we hiervoor maken. Ook voor de leges geldt dat deze kostendekkend zijn en niet hoger mogen zijn dan de kosten die de gemeente voor een product (b.v. een bouwvergunning) maakt. Uiteraard kunnen we dit alleen doen wanneer de Rijksoverheid bij haar bezuinigingen geen onevenredige en onredelijke financiële kortingen oplegt aan onze gemeente.

 2. Financiële discipline

  We blijven een toekomstige koers varen die moet leiden tot een gezond financieel beleid en gezonde gemeentefinanciën. We willen echter wel een gemeente zijn die nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt en ook hierin financieel wil investeren. Dit betekent soms dat “kosten voor de baten uitgaan”. Onze belangrijkste uitgangspunten zijn:

  – De begroting is minimaal meerjarig structureel sluitend
  – Overschotten gaan terug naar de algemene reserve
  – De algemene reserve moet voldoende blijven onze risico’s te kunnen opvangen 
  – Waar mogelijk willen we investeren om nieuwe ontwikkelingen waar nodig mogelijk te maken.