Het erkennen van het probleem is het begin van de oplossing

Tijdens de raadsvergadering op 2 april j.l. heeft onze fractievoorzitter Gülden Siner Sir de volgende verklaring afgelegd waarin zij aangeeft hoe Lokaal Belang de komende periode wil gaan werken.

 

Geachte voorzitter,

De titel van mijn eerste bijdrage luidt als volgt: “Het erkennen van het probleem is het begin van de oplossing”

Afgelopen zondag is bekend geworden dat de heer Alberse heeft besloten om af te treden als burgemeester. De fractie van Lokaal Belang respecteert het besluit van onze oud-burgemeester. Vooral omdat hij dit besluit heeft genomen omwille van onze gemeente. Wij danken via deze weg de heer Alberse voor zijn inzet voor onze gemeente. Tegelijkertijd rekenen wij op een goede samenwerking met onze waarnemend burgemeester, de heer De Vreeze en wensen hem veel succes in zijn nieuwe politiek-bestuurlijke carriere.

Voorzitter, de afgelopen maanden hebben wij ons vooral bezig gehouden met het rapport van mevrouw Verstand. Dit rapport bevat aanbevelingen voor verbetering van de verhoudingen in onze gemeenteraad. In onze ogen was dit de belangrijkste opdracht aan mevrouw Verstand. Lokaal Belang moet helaas constateren dat de discussie zich vooral heeft gericht op het functioneren van het college, terwijl het had moeten gaan over het functioneren van de raad en dus over het functioneren van onszelf als volksvertegenwoordigend orgaan.

Lokaal Belang constateert dat de discussie rond het rapport en alles wat ermee samenhangt verlammend heeft gewerkt op het college, de raad en de ambtelijke organisatie. Dit proces is in onze ogen niet dienstbaar geweest aan onze samenleving. Ook de ambtelijke organisatie gaat gebukt onder deze slechte verhoudingen tussen de politici. Het wordt tijd dat we naar de toekomst kijken en samen onze verantwoordelijkheid nemen. Wij hebben zelf het rapport Verstand op tafel gelegd, en moeten daarom gaan werken aan verbeteringen. De gemeente Oude IJsselstreek is het waard dat alle partijen in de raad hetzelfde doel nastreven.

Omdat Lokaal Belang haar verantwoordelijkheid wil nemen hebben wij tijdens de vergadering van vorige week donderdag met positieve bedoelingen een motie ingediend. Dit hebben wij gedaan om – op basis van de aanbevelingen van mevrouw Verstand – zo snel mogelijk een  nieuwe coalitie te vormen voor een stabiel en betrouwbaar gemeentebestuur. Lokaal Belang heeft daarbij geen waardeoordeel over personen en organen geveld, omdat wij vinden dat in het rapport van mevrouw Verstand hiervoor onvoldoende onderbouwing voor is. Ook nemen wij afstand van die onderdelen uit het rapport Verstand die schrijven over het functioneren van individuen.

Dames en heren, Lokaal Belang neemt ook nu haar verantwoordelijkheid en vertaalt het mandaat van haar kiezers naar een proactieve houding in het opnieuw te volgen informatie en formatieproces. Lokaal Belang gaat een positieve bijdrage leveren aan dit proces en is ervan overtuigd dat andere politieke partijen in deze gemeenteraad ook een constructieve bijdrage zullen leveren.

Zoals mevrouw Verstand in de inleiding van haar rapport aangeeft, sluiten haar bevindingen in grote lijnen aan bij de rapporten van Wagenaarhoes  en de Burgervisitatiecommissie. De gemeenschappelijke delen van de drie rapporten is het procesakkoord. Mevrouw Verstand schrijft in haar rapport dat iedereen het procesakkoord onderschrijft. Hiervoor nemen wij als Lokaal Belang onze verantwoordelijkheid en willen graag dit samen met onze politieke partners verder uitwerken. Daarnaast willen wij gemeentebreed gemeentebreed werken voor onze inwoners en mét onze inwoners, want ook van de inwoners wordt steeds meer gevraagd.

De houding van Lokaal Belang zal de komende periode gebaseerd zijn op ons verkiezingsprogramma en ook op de aanbevelingen uit het rapport van mevrouw Verstand, WagenaarHoes en de Burgervisitatiecommissie. Wij vinden het hierbij belangrijk dat er gewerkt aan een stabiele coalitie, transparante en gedragen procedures, goede onderlinge verhoudingen in de raad en het uitdenken van werkbare methoden voor de kaderstellende, controlerende en budgetterende rol van de raad. Wij willen samen werken aan zaken voor onze inwoners. De Gemeente Oude IJsselstreek verdient een goed bestuur en Lokaal Belang gaat daar voor.