Uit de raadsvergadering van 26 januari.

De eerste raadsvergadering van 2017 in de gemeente Oude IJsselstreek is goed verlopen. Aan de goede voornemens voor 2017 is uitvoering gegeven; de raadsvoorstellen werden alle unaniem aangenomen. Dat was voor een groot deel te danken aan een goede communicatie tussen de fracties en een gedegen voorbereiding van de betrokken partijen.

De financiële bevoegdheden van de ambtenaren en het college zijn definitief vastgelegd in een zogenaamd treasurystatuut, wat weer onderdeel is van de financiële verordening.

Het bestemmingsplan Olde Molen in Varsselder is vastgelegd. Dit regelt de herinvulling rondom het molenmonument. Daarnaast voorziet het plan in de realisatie van 8 woningen.

De aanvraag omgevingsvergunning Doetinchemseweg 8 tot 16 in Varsseveld werd besproken. Omdat hier niet de juiste procedures zijn gevolgd, wordt het plan eerst 6 weken ter inzage gelegd, waarbij een ieder zijn of haar zienswijze kan indienen. De gemeenteraad dient na deze termijn een definitief besluit te nemen met inachtneming van de eventuele zienswijzen.

Verder kwam het Integraal Veiligheidsbeleid 2016 tot 2019 aan de orde. Onderwerpen als inbraak, alcohol en drugs, bedrijvigheid, jeugd en verkeer en fysieke veiligheid blijven speerpunten uit het programma. Opmerkelijk was dat wijkagenten 40% van hun diensttijd bezig zijn met zgn. verwarde personen. Lokaal Belang heeft hiervoor extra aandacht gevraagd. De wijkagent moet de straat op en zichtbaar en aanspreekbaar zijn. Hier ligt een grijs gebied voor maatschappelijk werk, GG-net, en zorginstanties.

Ook het rapport van het Raadsonderzoek ‘herindicatie huishoudelijke hulp 2016’ vond gretig aftrek bij de raad. Ine Hofs had een motie goed voorbereid met alle andere partijen. Het college heeft opdracht gekregen de communicatie te verbeteren en een betere balans te zoeken tussen de menselijke en juridische aspecten.

 

Theo Colenbrander – raadslid Lokaal Belang