LB over de conceptvisie Landschap, Natuur en Groene Kernen

gerritvossers-FL141020.jpg14 oktober j.l. werd in de online commissievergadering Fysieke Leefomgeving van de gemeente Oude IJsselstreek de conceptvisie Landschap, Natuur en Groene Kernen besproken. Hieronder leest u onze bijdrage.

————————–

We beginnen met onze reactie op participatie proces. We praten hier over de concept–, nogmaals, de concept-visie. Tot eergisteren, 12 oktober hadden onze inwoners de mogelijkheid om te reageren en hier is gebruik van gemaakt. Voor Lokaal Belang is dat participatie zoals participatie behoort te zijn.  Reageren aan de voorkant = inspraak, beter kan niet en er is op tijd gereageerd.

Maar toch een kritische noot: was het nu echt niet mogelijk geweest om ook alle landeigenaren persoonlijk uit te nodigen om aan de voorkant mee te denken over de ontwikkeling van hun eigen grond. Er zijn  “maar” 314 agrarische bedrijven die 70% van de  oppervlakte grond in onze gemeente bezitten. Gezien de reactie van de insprekers is het voor Lokaal Belang duidelijk dat deze visie leeft bij velen.

Voor ons ligt nu de conceptvisie landschap, natuur en groene kernen, met als basisgedachte: Behouden – Stimuleren, zowel als gemeente maar ook als inwoners!

Lokaal Belang heeft altijd uitgedragen dat we natuurbeheer ondersteunen, maar dat we het belang van het behoud van agrarische gezonde bedrijven niet willen schaden.
Lokaal Belang vindt dat Klimaatadaptatie, zoals regenwaterberging verbeteren en hittestress voorkomen in de kernen, goed omschreven staat en voortvarend aangepakt moet worden.
Het bomenbeheerplan is goed opgepakt en in de begroting 2021 zijn hiervoor gelden opgenomen. Inmiddels kunnen inwoners van de eerste twee postcodes via de actie – Tegel eruit, boom erin – een gratis boom aanvragen.
Natuurlijk kunnen inwoners ook zelf tegels vervangen door groen of bloeiende planten.

Nu inhoudelijk:

In de concept visie wordt geschreven dat de landschappelijke waarden en elementen de groene leefomgeving vormen voor de inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek. Maar niet alleen het groene buitengebied wordt gewaardeerd door onze inwoners, ook het zogeheten groen in de kernen kent zijn waarde voor een ieders welzijn. Lokaal Belang vindt ook dat wij een groene gemeente dienen te zijn.

Enkele opmerkingen van onze kant:

De landbouw heeft de laatste 50 jaar ook in deze gemeente het groen gemaakt zoals het nu is. In deze visie wordt melding gemaakt dat de landbouw lange tijd de belangrijkste onderlegger was van het cultuurlandschap en daarmee de beeldbepaler van het landschap. Maar sinds de modernisering van de landbouw in de jaren ’50 vervult het landschap steeds minder functies voor agrarische bedrijven. Volgens de visie zo als beschreven, terwijl boeren steeds meer aan landschapsonderhoud doen wordt in deze visie de landbouw volgens Lokaal Belang sterk negatief belicht.

Enkele voorbeelden:

  • Er staat dat boeren een perverse prikkel zouden krijgen als ze houtwallen en ander groenelementen zouden kappen en omvormen naar landbouwgrond onder het mom van subsidie meer uitgekeerd krijgen. Dit is stemmingmakerij. Tegenwoordig heb je het stelsel van betalingsrechten. Daarin zit geen koppeling met de hoeveelheid grond die je hebt. Als je bijvoorbeeld 2 ha bos zou kappen en je maakt er landbouwgrond van dan krijg je niet meer subsidie, maar zo wordt het wel gesteld.
  • Agrarisch gebruik van open gronden in de bossen is een knelpunt. Vraag: wat is hier mis mee?
  • Stoppende boeren in het gebied met als gevolg monocultuur van mais en aardappelen. Vraag: hoe komt men hierbij, het areaal maïs is afgenomen de laatste jaren, 25% minder (= 500ha.) t.o.v. 2005. Het grasland-oppervlakte is vrijwel gelijk gebleven en er worden “maar” 380 ha aardappelen verbouwd. Is dit dan veel en wat is monocultuur? De ene keer staat er te veel gras en de andere keer te veel maïs, wat is dan wel goed? Laten we vooral trots zijn op de innovatieve landbouw in onze gemeente.
  • Enig historisch besef is wenselijk; sommige gebieden in onze gemeente zijn van oudsher weidegebieden, natte gebieden van oorsprong en nu wordt opeens weide als knelpunt opgevoerd. Dit begrijpen wij niet.
  • Er wordt gesproken over industriële landbouwbedrijven. Waar ziet het college deze dan, we kunnen toch niet zeggen dat de ongeveer 280 rundveebedrijven industrieën zijn in deze gemeente? waarschijnlijk heeft men nog nooit over de Midden Peelweg gereden.

Dan een opmerking over kringlooplandbouw. Kringlooplandbouw gaat ervoor zorgen dat er voldoende voedsel geproduceerd gaat worden binnen de grenzen van de planeet. Waar komt deze informatie vandaan? Wat is dan kringlooplandbouw in de ogen van het college? Betekent dit dat we in deze gemeente geen maïs meer willen verbouwen, maar we wel genetisch gemodificeerd willen importeren uit Canada, zoals nu al de praktijk is?

Dan over het kaartje op pagina 6 is veel te doen is.

De provincie heeft in 2012 het Gelders Natuur Netwerk vastgesteld en daar toen de Groene ontwikkelingszones aan toegevoegd. We lezen dat de provincie Gelderland met het Rijk heeft afgesproken om in 2025 10.500 ha. nieuwe natuur toe te voegen aan het Gelders Natuur Netwerk. Hoe ver is het nu met de aanleg van de nieuwe natuur zowel provinciaal als in onze gemeente? En wat is daarin onze rol tot dusver geweest?

De landbouw in bezig met een verandering. Er draaien hele mooie projecten met strokenteelt, mengteelt, kunstmestvrije gebieden, regionaal voedsel enz, enz. De verandering gaat komen, maar let op: Veel projecten draaien op subsidies en subsidies stoppen ook een keer.
Willen we gezamenlijk ons landschap in stand houden dan dient de maatschappij hieraan structureel bij te dragen.

Voor de boeren was het een roerig jaar, de landelijke en provinciale overheden die van alles van de boeren willen of de boeren als vervuiler zien. En nu komt de lokale overheid ook nog haar deel op eisen. Er wordt steeds óver de boeren gesproken maar niet mét boeren en dat steekt.

Gebruik de kracht van de veranderende landbouwsector (lees grondeigenaren), zoek de samenwerking met onze inwoners (= iedereen, dus ook alle insprekers). Er zijn volgens ons in de uitgangspunten en meningen zeker overeenkomsten en raakvlakken te vinden die we moeten benutten
Door hierover in gesprek te gaan én te blijven gaat het landschap een mooie toekomst tegemoet in deze gemeente.

Commissieleden, we zitten nu nog voor in het proces, de conceptvisie ligt voor.
Wethouder, neem de tijd om de ca. 300 (!) reacties te verwerken, ga in gesprek met afzonderlijke boeren en laat daarna de conceptvisie met alle reacties terug komen in de commissie FL. volgens de normale procedure.

Namens de fractie van Lokaal Belang,

Gerrit Vossers
Ine Hofs
Erik Schieven

——————————

Het volledige video-verslag vindt u hier: https://raad.oude-ijsselstreek.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Fysieke-Leefomgeving-FL/2020/14-oktober/20:00

De conceptvisie Landschap, Natuur en Groene Kernen kunt u hier downloaden/lezen: https://raad.oude-ijsselstreek.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Fysieke-Leefomgeving-FL-1/2019/20-november/20:00/Visie-op-ons-Landschap-Plan-van-aanpak-april-2019-1.pdf (142 Mb)