Motie woningbouw en groen in de Oude IJsselstreek

Gisterenavond werd het in de 1e termijn van de begrotingsvergadering al aangekondigd; Lokaal Belang dient samen met de PvdA en het CDA om duidelijkheid te krijgen waar en hoe er gebouwd kan gaan worden in de komende jaren. Als de motie aangenomen wordt, en dat is de verwachting, zal het niet meer nodig zijn om te bouwen aan de Kon. Emmastraat in Varsseveld.

========================= 

Motie op grond van art. 29 Reglement van Orde.

Indieners: Ine Hofs (Lokaal Belang), John Haverdil (Partij van de Arbeid) en Ruben Driever (CDA Oude IJsselstreek)

De Gemeenteraad, van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 5 november 2020,

Gehoord de diverse discussies en beraadslagingen inzake woningbouw in onze gemeente en in het bijzonder in Varsseveld,

Constaterende dat

 • in de Oude IJsselstreek de woningbouwplanning op dit moment in eerste instantie via inbreiding en her-invulling van rotte kiezen en functieverandering gerealiseerd wordt;
 • het huidige woningbouwbeleid niet meer aansluit bij de tijdgeest en ontwikkelingen (o.a. het effect van verhuisbewegingen van buiten de regio naar binnen, de economische/industriële ontwikkelingen en de WUR-rapportage);
 • een groot aantal van onze inwoners (bijna) geen betaalbare woning kunnen huren of kopen;
 • in de diverse media met grote regelmaat items/artikelen verschijnen waarin het tekort aan woningen steeds meer wordt benadrukt;
 • de beleving van kwalitatief groen in de woonomgeving gewaardeerd wordt door onze inwoners en dit op gespannen voet kan komen te staan met de woningbouwdoelstellingen indien er geen aanvullende kaders zijn gesteld;
 • hetgeen in de nog vast te stellen Visie op Landschap, Natuur en Groene Kernen is opgenomen ten aanzien van klimaatadaptatie, hittestress, waterberging en groenkwaliteit, in het bijzonder bomen, bijdragen aan een goed leefklimaat en een algemeen gevoel van welbevinden;

Van mening dat

 • het woningbouwbeleid en het groenbeleid met elkaar in balans dienen te zijn en elkaar moeten versterken;
 • uitgaande van de huidige bekende prognoses, het bestaande woningbouwbeleid (inbreiding en kwantitatieve her-invulling) niet voldoende bijdraagt om de vraag naar woningen in de Oude IJsselstreek te faciliteren;
 • er aantoonbare behoefte is aan woningen voor alle doelgroepen (starters, senioren én gezinnen);
 • het noodzakelijk is een verhoging en versnelling van de jaarproductie van woningen te realiseren;

Roept het college op

 • om bij nieuwbouwplannen rekening te houden met klimaatadaptatie, hittestress, waterberging en groenkwaliteit;          
 • om op het terrein van woningbouw een tweesporenbeleid te ontwikkelen, enerzijds gericht op inbreiding en anderzijds gericht op uitbreiding per kern;
 • additioneel voor alle grotere kernen parallel (nieuwe) uitleglocaties, met een significant aantal woningen te ontwikkelen;
 • in het verleden afgeboekte woningbouwlocaties aan te merken voor met name woningbouw;
 • om de woningbouw voor alle doelgroepen (zoals huurders, starters, gezinnen en arbeidsmigranten) vlot te trekken door als gemeente zelf als regievoerder de bouwinitiatieven actief te sturen door het aanjaagteam woningbouw teneinde een zo divers mogelijk aanbod van woningen te garanderen;

           

en gaat over tot de orde van de dag.

Ine Hofs                      John Haverdil                         Ruben Driever

(Lokaal Belang)           (Partij van de Arbeid)             (CDA Oude IJsselstreek)

motie.png