Programmabegroting 2e termijn

3 november werd de tweede termijn van de begrotingsvergadering gehouden. Onze fractievoorzitter Frank Aaldering reageerde daarin op de bijdrages van de andere partijen en het college:

 

Voorzitter,

Ik denk dat we een goede eerste termijn hebben gehad. Goede bijdrages gehoord. Vragen beantwoord door het college

Een rode draad was toch wel de zorgen die alle fracties hebben t.a.v. de crisissen waar we nu mee te maken hebben en de wil om er een oplossing voor te bedenken. Trots dat we een raadsbrede motie hebben kunnen aannemen die mensen gaat helpen.

Ik wil nu een reactie geven op de andere fracties.

Als eerste D66.

Vraagt aandacht voor de schuldenpositie en daar kan mijn fractie zich ook in vinden. Is ook kritisch over de aantal te bouwen woningen. Bouwen voor leegstand? De geluiden zijn niet eensluidend. Enerzijds de plannen van Hugo en anderzijds de vrees of het wel ontwikkelt zoals we denken. Uiteraard is blijvend aandacht nodig.

Natuurlijk komt duurzaamheid en klimaat ter sprake. Ik las nog wat opmerkelijks deze week. In heel Nederland gingen tijdens de Nationale Klimaatweek, die duurt tot en met 6 november, klimaatburgemeesters van start. Zij inspireren inwoners en organisaties zich in te zetten voor een beter klimaat. Voorzitter, ik zou de heer Van der Hoeven bij acclamatie willen voordragen. Naar elke vergadering op de fiets langs een zonneveld en onder zoevende windmolens en zijn al jarenlange niet aflatende ijver voor het klimaat. Hij verdient het.

Mezelf vind ik overigens wat minder geschikt.

PRO

Knap dat Mevrouw Sir het toch heeft volgehouden ondanks haar lichamelijke gesteldheid afgelopen maandag. De aandachtspunten van haar partij zijn geen verrassing. Armoede in de breedste zin van het woord. Dan de motie. We hebben het advies van de wethouder gehoord en kunnen daar wel in meegaan. Kosten bovenop de breed gedragen motie, uitvoerbaarheid in relatie tot personeel en het effect die de huidige maatregelen gaan hebben. We lezen in de begroting dat het voornemen er toch al is om de regels rondom de bijzondere bijstand en lokale minimaregelingen tegen het licht te houden en beter te laten aansluiten bij de behoeften. Ik denk dat het goed zou zijn deze motie er daar dan bij te betrekken. Wij zullen er met een open mind naar kijken en beoordelen. We hebben deze discussie al eens vaker gevoerd. Dus op dit moment geen steun.

Overigens vinden wij €4000 voor een slaapkamerraam wel heel veel. Hier zou een andere aannemer al veel kunnen besparen denken wij. 😊

DePB

We hebben in de schorsing van de vergadering nog even gesproken over mijn vraag t.a.v. bedrijven die nu al niet aangesloten konden worden i.v.m. capaciteitsproblemen. Dit is bij mij het vooral een verwarring geweest of het nieuwe bedrijven betrof die niet konden worden aangesloten, maar het bleek te gaan over grootschalige teruglevering. Dat er een problemen zijn bij Liander over capaciteit en termijnen die er bestaan t.a.v. werkzaamheden b.v. uitbreiding van aanwezige capaciteit die ze moeten uitvoeren, daar zijn we het over eens. Waar we het niet over eens zijn is Uw standpunt van het Landschapspark Oude IJssel. We hebben daar in de Raad van februari een bijna unaniem positief besluit over genomen en gaan verder met de ontwikkeling. We zien Uw tegenstem bij voorstellen hieromtrent gaarne tegemoet.

CDA

Benoemt onder andere een inclusieve samenleving. We denken dat hier inderdaad grote stappen in zijn gezet. Ook krijgen we op Uw verzoek straks inzichtelijke cijfers over fluctuaties in het bestand van Stoer met wat meer duiding. Staan we ook achter.

PvdA

Meer halen uit de Ring van IJzersteden. Voorzitter, ik ben dit jaar voor het eerst mee geweest naar zo’n vergadering. Ik ben tot de conclusie gekomen dat deze vergadering mij meer oplevert dan het VNG congres. Werkgroepen waar over reële uitdagingen wordt gesproken en hoe andere steden deze problemen en kansen oppakken. Ik wil in het presidium graag eens agenderen of we de kosten die verbonden zijn voor raadsleden aan het VNG congres hier niet aan ten goede kunnen laten komen. Het is niet voor niets dat zo’n idee van een IJzer biënnale hieruit is voortgekomen.

VVD

Koud en koel dacht ik toen ik de bijdrage nog eens nagelezen had. Financial driven, op de centen en voorzichtig zijn. Nou kennen we de VVD al jaren zo dus geen verrassing. Zeer consistent en dat is ook een kwaliteit.  Tevens geeft U aan dat U voor andere regelingen niet de 120% wil loslaten. Daar zal PRO blij mee zijn omdat in de Oude IJsselstreek de bijzondere bijstand en minimaregelingen gebaseerd zijn op 110%

ADA

Kom nog even terug op mijn antwoord t.a.v. de vraag op de fractie van Lokaal Belang voldoende de rol van controleur zou aankunnen. Waarom kom ik erop terug. Als het antwoord niet voldoende duidelijk is word ik daar de komende drie jaar mee om de oren geslagen omdat bij elk voorstel dat wij steunen de kans bestaat:” Zie je wel jullie stemmen met alles in.” te horen krijgen. We hebben een verkiezingsprogramma een coalitieakkoord en zien daar veel van onze voornemens in terug. Veel van die voorstellen zullen dan ook onze instemming hebben. Maar zullen dit altijd kritisch blijven doen, maar daar kom ik nog op terug.

De slechte verkiezingsopkomst. We hebben er allen onze bezorgdheid over uitgesproken. Suggesties die U doet kunnen er zeker aan bijdragen. Toch zal de opkomst met name beïnvloed worden door wat men in Den Haag doet. De atlas van afgehaakt Nederland samengesteld Josse de Voogd en Rene Cuperis is een lezenswaardig boek Daarr staat o.a. ´Vooral de eigen beoordeelde gezondheid springt er uit als factor die samenhangt met opkomst en stemgedrag. Het lijkt er op of bij gezondheid tegelijkertijd individuele factoren – opleiding, inkomen en leeftijd -, als ook de meer maatschappelijke dimensie van sociale samenhang, eenzaamheid, vertrouwen en burgerschap samenkomen. Kunnen we naast een ‘diplomademocratie’ wellicht ook spreken over een ‘gezondheidsdemocratie’? Gezondheid gaat over deelname en toegang tot werk, inkomen, gezien worden, en tot ‘aanhaken’”

Ik heb hier in onze bijdrage niet voor niets aandacht gevraagd voor gezondheid. Doen we genoeg? Maar ook zichtbaarheid, naar de mensen toe speelt mee. Niet alleen naar informatieavonden, maar ook deelnemen aan activiteiten. De zeepkistenrace in Silvolde waar we als Lokaal Belang aan meegedaan hebben leverde heel veel positieve reacties op. En de oproep was: “Ga stemmen” en niet “Stem op Lokaal Belang”.

Overigens probeer ik me nu u voor te stellen in een zeepkist.

Maar misschien kan een thema-avond hieraan besteden geen kwaad en moet de inzet het Gallisch dorpje zijn dat we willen worden.

College

Mooie begroting. Nu realiseren, maar ook verrassingen voor de raad voorkomen. Natuurlijk kan er altijd wat gebeuren. Maar de raad moet niet het gevoel krijgen dat we voor het blok komen te staan doordat er zich opeens een kans of probleem voordoet. Dat hoeft niet altijd slecht uit te pakken. Zeker als ik over het nieuwe Kerkplein in Gendringen loop. Maar ik noem ook de sanering van het Alexanderplein. Slikken of het gaat niet door. We weten nu ook dat bij het IKC in Gendringen de verkeerssituatie moet worden aangepakt. Dit hoort er integraal bij en niet als oh ja te worden gepresenteerd met een extra investering die wordt gevraagd. Idem bij  Het Landschapspark b.v. Iemand wil het haventje wel doen, maar dan wel in 2023 en de gemeente moet het baggeren even betalen a la raison van € 900.000. Nu beslissen of anders niet. Dan geef ik alvast een winstwaarschuwing. Of de argumenten en overwegingen moeten wel heel overtuigend zijn. Maar weet dat U op een zeer kritisch Lokaal Belang kunt rekenen.

Verder kunnen wij instemmen met de beslispunten t.a.v. de Tweede Berap en Begroting.