Situatie arbeidsmigranten Grotestraat Gendringen

Lokaal Belang heeft bij monde van Frank Aaldering vragen gesteld aan het college over de situatie omtrent de huisvesting van arbeidsmigranten aan de Grotestraat 1 in Gendringen.

 

Schriftelijke vragen op grond van artikel 33 van het Reglement van Orde ingediend op 1 februari 2023

Steller vragen: Frank Aaldering – Lokaal Belang

Het college wordt verzocht de volgende vragen omtrent de WABO vergunning Grotestraat 1 Gendringen en arbeidsmigranten schriftelijk te beantwoorden

Toelichting:

In de memo van 2 februari 2021 kenmerk 164927 Voortgang centrum Gendringen worden de ontwikkelingen in Gendringen weergegeven. Voor het pand Grotestraat 1 (vml. Bar-Zaal-Restaurant Te Pas) staat vermeld: “Op dit moment lopen er aanvragen om de bovenverdiepingen en de zaal, binnen het bestemmingsplan, te verbouwen tot hotelkamers/logies. In de tussentijd worden de appartementen op de verdiepingen bewoond door arbeidsmigranten, wat tot enige overlast leidt in de directe omgeving. Het college heeft hier bijzondere aandacht voor.”

Regelmatig komen bij ons signalen binnen dat ‘enige overlast’ een understatement is. Ook valt op dat de bereidheid van omwonenden om melding te maken via de officiële kanalen laag is. Hierdoor is er waarschijnlijk een verminderd inzicht in de ervaren overlast.
Op 9 november 2022 is er een WABO aanvraag ingediend voor dit pand. De aanvraag WABO staat op naam van Ciseli Beheer en maakt deel uit van Reyhan Meat Specialists in ’s Heerenberg. Ook Reyhan uitzendbureau is hier onderdeelvan. Bedrijven met een bedenkelijke reputatie. Op de aanvraag staat o.a. vermeld Hotelfunctie en logies voor 20 personen. Dat er scepsis bestaat over het gebruik van het pand en intenties moge blijken uit enkele links naar artikelen uit diverse dagbladen over deze bedrijven:

Vragen:

1. Wat is op dit moment de status van de WABO aanvraag?
2. Zijn er bij u formeel onregelmatigheden of overlastmeldingen bekend?
3. Is op redelijke gronden te veronderstellen dat dit pand als hotel dienst gaat doen en niet als huisvesting voor arbeidsmigranten, gelet op de activiteiten van genoemde bedrijven?
4. Is het mogelijk op te treden tegen het gebruik als arbeidsmigrantenhuisvesting?
5. Acht u het wenselijk dat, indien het geval, arbeidsmigranten op deze wijze en locatie worden gehuisvest?
6. Voor zover bij ons bekend is er geen beleid op het gebied van huisvesting arbeidsmigranten. Ook gelet op andere meldingen van overlast in de gemeente, acht u zo’n beleid wenselijk?
7. Gelet op de lage bereidheid van omwonenden om melding van overlast te doen, zou anoniem melden een oplossing kunnen zijn?
8. Niet in alleen in onze gemeente speelt het probleem huisvesting van arbeidsmigranten. Is dit regionaal een punt van aandacht?