Schriftelijke vragen Kwaksmölle Varsseveld

Naar aanleiding van de aangekondigde sluiting van de Kwaksmölle in Varsseveld heeft Lokaal Belang samen met de SP schriftelijke vragen gesteld aan het college:

Varsseveld, 27-07-2015
 
Geacht college,
 
Naar aanleiding van het persbericht d.d. 16 juli 2015: “Kwaksmölle niet gegund aan Stichting” hebben wij de volgende vragen:
 
De Kwaksmölle (gestart als vrijwilligersinitiatief) is sinds vele jaren een laagdrempelig ontmoetingscentrum in Varsseveld. Iedereen kan er terecht. Heeft u persoonlijk contact gehad met de huidige gebruikers.  Heeft u geïnventariseerd wat de “ruimte-wensen” (zowel financieel als ruimtelijk) zijn van de huidige gebruikers. Zo ja, mogen wij een overzicht ontvangen, zo nee, waarom niet. Is er voor elke gebruiker een alternatief?

Welke ambtelijke bemoeienis is er organisatorisch geweest vanaf het moment dat de Stichting toestemming kreeg om de Kwaksmölle te exploiteren (14-01-2014):
– met de Stichting
– met de exploitatie van de Kwaksmölle?
– Heeft de stichting taken voor de gemeente verricht? Zo ja, welke?

Is er vanuit de gemeente actief ambtelijke ondersteuning aangeboden aan de Stichting t.a.v. de planvorming van dit burgerinitiatief? Zo ja, welke? Indien niet, waarom niet?

Welke Varsseveldse accommodatie aanbieders waren aanwezig op de bijeenkomst op 15 juni 2015. Graag ontvangen wij het verslag van deze avond, met daarbij alle resultaten van de enquête die gehouden is onder de accommodatie aanbieders.

Zoals genoemd in het college voorstel onder punt 2.1 zijn er accommodaties in Varsseveld die in de problemen komen, wanneer ze niet meer huurders krijgen. Welke maatschappelijke ruimtes zijn dit en welke rol is er in deze situaties voor de gemeente?

De “Kameleon” in Terborg is destijds gesloten om activiteiten te bundelen. Heeft er een evaluatie/inventarisatie plaatsgevonden wat het effect is geweest op sluiting van deze locatie als gemeentelijke activiteit? Zo ja, kunnen wij deze evaluatie ontvangen? Zo nee, waarom niet?
Heeft de sluiting van de “Kameleon” opgeleverd met wat het college destijds voor ogen had? Zo ja, kunt u van de veranderingen een overzicht geven. Zo nee, wat is hiervan dan de reden?

De Silvoldse bevolking heeft na het voorgenomen besluit van het college om het “Pakhuus” te sluiten ten gunste van de “Lichtenberg” het initiatief genomen om het “Pakhuus” te behouden. Vindt u niet dat ook de “Kwaksmölle” als vergelijkbaar instituut voor Varsseveld behouden moet blijven? Zo nee, waarom niet?

Wat maakt volgens het college de situatie bij de “Kwaksmölle” anders t.o.v. de situatie destijds bij het “Pakhuus” en de “Kameleon”.

In afwachting van uw antwoorden.
 
Met vriendelijke groet,
Fractie SP: Jan Vesters en Heini Peters
Fractie Lokaal Belang: Ine Hofs en Erik Schieven