Lokaal Belang over het DRU rapport

Hieronder de tekst van de uiteenzetting zoals deze door LB raadslid Henk Hengeveld gedaan is tijdens de raadfsrotonde over het DRU rapport 29 januari j.l.

Van Amalgaan 6 tot cultuurfabriek

Voorzitter, nadat de afgelopen week onze inwoners zijn geïnformeerd en bijgepraat zijn wij als politiek aan de beurt.
Onze fractie was op elke informatieavond aanwezig om met inwoners in gesprek te gaan. Lokaal Belang vindt het een goede zaak dat er nu duidelijkheid is over de cijfers. We zijn blij met het feitenonderzoek, zodat er ook een keer vooruit kan worden gekeken. Immers, gedane zaken nemen geen keer.
Dit rapport met het feitenrelaas geeft een goede doorkijk wat de afgelopen jaren de werkelijke uitgaven zijn geweest als het gaat om ‘de DRU ‘, maar je moet naar onze mening deze cijfers wel in de goede context plaatsen.
Met dit feitenrelaas is ook duidelijk geworden dat bij grote projecten raad en inwoners vroegtijdig geïnformeerd moeten worden om zo onduidelijkheid te voorkomen. (Regelmatig bijpraten zoals nu gebeurt in het sociale domein, of met sportpark IJsselweide)
We zijn er van overtuigd dat de besluiten in het verleden, ook door raadsleden van LB die nu niet meer in de raad zitten, naar eer en geweten zijn genomen. Met de kennis en wetenschap die zij op dat moment hadden.
We zijn mede-verantwoordelijk vanaf 2005, en die verantwoording gaan wij niet uit de weg, getuige dit rapport.
We moeten niet vergeten dat we praten over een periode van meer dan tien jaar, waarin de wereld nogal veranderde. Dat vraagt een om andere houding t.o.v. het rapport van zowel inwoners als gemeente.
Het rapport laat ook zien dat achter elke uitgave raadsbesluiten c.q. collegebesluiten ten grondslag liggen. Je kunt van mening verschillen of de uitgave binnen de gestelde budgetten anders besteed hadden moeten worden.

Het DRU Rapport gaat terug tot het raadsvoorstel van 21 december 2006
In dat raadsbesluit wordt gesproken over “Go OR NO GO” besluit Cultuurcluster.
In de aanbiedingsnota ‘ Realisatie Cultuurcluster’ eerste druk, 14 november 2006 is goed de aanleiding en historie weer gegeven.
Een rode draad in die nota is: dat de culturele infrastructuur, zowel kwalitatief en kwantitatief niet meer toereikend was in de voormalige gemeente Gendringen.
In de periode 1999 tot 2005 zijn een aantal beleidsinhoudelijke onderzoeken gedaan maar meer ook niet. Dit betekende feitelijk dat vanaf 1999 niet meer geïnvesteerd is.
Ook niet onbelangrijk was een andere notitie: ” verplaatsing bibliotheek en Smeltkroes naar Hutten Noord” (2003).
Op basis van deze notitie heeft de raad op 25 september 2003 van de voormalige gemeente Gendringen besloten dat de bibliotheek en de functies van de Smeltkroes, beide gevestigd in het centrum van Ulft, verder ontwikkeld zouden worden in het industrieel erfgoed van Hutten-Noord.
Omdat de kosten die gemaakt zouden moeten worden om bestaande accommodaties op het gewenste niveau te brengen, zouden substantieel zijn geweest werd deze motie van VVD, PvdA en de Vrije lijst met 15 voor en 4 tegen aangenomen. Overigens met steun van een meerderheid van de CDA fractie.

Met andere woorden; er moest een keer wat gebeuren, en kosten zouden er sowieso gemaakt moeten worden. Voor alle duidelijkheid, we hebben het hier over het cultuurcluster, niet over het gehele DRU-park.
De besluitvorming om in het industrieel erfgoed Hutten-Noord een cultuurcluster te maken is dan ook in de oude gemeente Gendringen genomen.
In de nieuwe gemeente Oude-IJsselstreek zijn de door de voormalige raad van de gemeente Gendringen vastgestelde besluiten overgenomen. (bestuurlijke continuïteit)
Net zoals de Brede School in Terborg, alsook het centrumplan Varsseveld.
Overigens heeft ook de provinciale Task Force in 2005 een flinke impuls gegeven aan de verdere ontwikkeling van Hutten-Noord. Met name heeft de provincie een grote rol gespeeld bij de grondsanering in die tijd; zowel in uitvoering als ook financieel.
Terug naar 2006 ,het feitelijke financiële begin. De totale investering die nodig was om het cultuurcluster te realiseren bedroeg € 12.135.355.
De geraamde bijdrage van de gemeente was maximaal € 2,6 miljoen. Ook hier gaat het over het cultuurcluster ( alleen het Portiersgebouw)
Het was de tijd dat de bomen tot in de hemel groeiden, er geen stop leek te zijn op economische groei.
Dit was ook de tijd dat je van vrijdag- op zaterdagnacht voor de poort van de DRU ging staan om een koopwoning aan de Molenbeek te kunnen bemachtigen. Ik spreek uit eigen ervaring!
De insteek was dat in het Portiersgebouw het cultuurcluster zou komen. Dit zou voor het overgrotedeel gefinancierd worden door woningbouw op het DRU terrein. De exploitatie was toendertijd rond. Het invullen van de woningbouwplannen is zeker niet gelukt. In 2008 toen de eerste recessie begon hoefde je voor een woning op het DRU terrein niet meer ‘s nachts je bed uit.
Maar wat ik al zei, de plannen en de exploitatie opzet waren in 2005/ 2006 wel gemaakt en door de partijen ondertekend. Dan dan ga je door in de hoop dat het tij zich nog gaat keren.

Voorzitter, je heb de materiële waarde en de immateriële waarde en dat laatste is niet in geld uit te drukken. De DRU-Cultuurfabriek heeft niet alleen een plaatselijke functie maar ook een regionale functie.
Belangrijk is dat we een aantrekkelijke gemeente blijven, en dus op sommige punten ons onderscheiden van gemeentes in onze regio. De DRU kan hier zeker een rol in vervullen.
Al met al zijn wij blij dat er duidelijkheid is. De bedragen die uitgegeven zijn zijn duidelijk. Wel moeten we ons beseffen dat sommige bedragen die nu in de DRU zijn geïnvesteerd, ook elders geïnvesteerd hadden kunnen worden.

De eindconclusie over het traject van de afgelopen 10 jaar?
We hebben de afgelopen jaren een groot aantal besluiten genomen rondom de DRU. Het waren vaak op zich zelf staande besluiten, maar Lokaal Belang heeft in de besluitvorming altijd naar synergie gezocht.
Achteraf waren er misschien te weinig ijkmomenten voor de raad.
We zijn blij dat de portefeuillehouder en de gebiedswethouder van Ulft samen zijn opgetrokken, om dit feitenrelaas naar buiten te brengen. Dit past in de lijn van het proactief informeren die is afgesproken in het procesakkoord.
Alle geldstromen (en dat is wat anders dan kosten) zijn allemaal gedekt door raad- of
College-besluiten.
Waar we ons wel zorgen over maken zijn de huuropbrengsten voor de in eigendom zijnde gemeentelijke gebouwen op het DRU terrein, afgezet tegen de investeringen die zijn gedaan.
De DRU is een soort cactus: er zitten nu eenmaal stekels aan, maar kan prachtig bloeien!

Hoe gaan we nu verder met de DRU?
We denken dat we zo snel mogelijk met alle gebruikers en belanghebbende om de tafel moeten gaan, en kijken wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn.
De gebouwen staan er, we weten dat cultuur geld kost, maar hoe kunnen we er voor zorgen dat de toekomst van de DRU blijvend is. Dat vraagt van alle betrokken partijen een grote inspanning.
Lokaal Belang heeft hier wel een aantal ideeën over en wil graag meedenken in het
vervolgproces. Een opdracht aan het college zou kunnen zijn: Een denktank van externen formeren hoe we een zo groot mogelijk rendement kunnen halen uit dit unieke complex.

Henk Hengeveld.
Raadslid Lokaal Belang.

 

 > U kunt het DRU rapport hier downloaden