Oude IJsselstreek treedt uit Laborijn

raad1121219.jpgDe inwoners van Oude IJsselstreek en buurgemeenten hebben de afgelopen periode veel kunnen lezen in de kranten en op de social media over de voorgenomen uittreding bij Laborijn. Lokaal Belang heeft hier soms met grote verbazing en vaak met de nodige irritatie kennis van genomen.

Enkele quotes

‘Doetinchem en Aalten willen alles of niets inzake Laborijn’ (Gelderlander 23 november)

‘Cherry picking is er niet bij’ (een quote van de wethouder van Doetinchem)

 ‘Verlaten Laborijn kost mogelijk 15 miljoen’ (Gelderlander 25 november)

 ‘Voorzitter van het bestuur van Laborijn ergert zich aan de gang van zaken: nu moet een bureau uitzoeken hoeveel de uittreding kost.’

 

Onjuiste informatie is bewust of onbewust de ether in gegaan. Wij vragen ons dan ook af of sommige bestuurders hun eigen frustraties / belangen voorop hebben gesteld in plaats van waarvoor Laborijn in het leven is geroepen: Onze inwoners helpen zoeken naar werk en dat mensen via de WSW een goede werkplek hebben waar ze kunnen meedoen.

Lokaal Belang is het afgelopen jaar regelmatig kritisch geweest over het functioneren van Laborijn.

De uitstroomresultaten voor onze gemeente bleven en blijven nog steeds fors achter bij de verwachtingen. Daarvoor moet de gemeente ook nog eens flink de portemonnee trekken (circa € 1 miljoen per jaar). Dit bedrag komt bovenop de Rijksgelden die voor de bijstand worden ontvangen en rechtstreeks doorbetaald worden aan Laborijn.

Wij vinden het onbegrijpelijk dat met deze economische hoogtij nog steeds ruim 600 inwoners op zoek zijn naar een baan. Een gemiste kans voor deze inwoners, maar ook voor de gemeente. Daarom was Lokaal Belang op 3 juli jl. positief over het voornemen van het college om uit te treden uit de Gemeenschappelijke Regeling Laborijn. Dit is gepaard gegaan met een 4-tal moties, waaronder wijziging van de samenstelling van het dagelijks bestuur binnen Laborijn en een onderzoek in hoeverre een gewijzigde gemeenschappelijke regeling nog mogelijk en haalbaar was.

Er is een wethouder vervangen in het dagelijks bestuur om de verhoudingen binnen het dagelijks bestuur te normaliseren. Helaas hebben de gemeenten Doetinchem en Aalten deze noodzaak niet gevoeld. Het belang van Laborijn is door Oude IJsselstreek voorop gesteld om te onderzoeken in wat er nog binnen de gemeenschappelijke regeling mogelijk was. Onze insteek is nl. altijd geweest om  Laborijn die organisatie te laten worden, die we voor ogen hadden: zoveel mogelijk mensen mee te laten doen in de samenleving; niemand aan de kant.

Ons inziens heeft het college al het nodige gedaan om weer ‘on speaking terms’ te komen met Laborijn en de andere partners.

Helaas heeft dit niet opgeleverd wat wij voor ogen hadden en moeten wij constateren dat het onderlinge vertrouwen binnen Laborijn en de overige partners er niet is en dat er daarnaast geen begrip is voor elkaars standpunten en belangen, terwijl de belangen voor onze inwoners erg groot zijn.
Ook sluit de visie van de gemeente Oude IJsselstreek niet meer aan bij de visie van Laborijn.

Tot slot is Lokaal Belang ervan overtuigd is dat de uitvoering van de Participatiewet in eigen beheer beter en goedkoper uitgevoerd kan worden.

Daarom heeft Lokaal Belang ook voor het besluit om uit te treden uit Laborijn gestemd.

Visie van de gemeente

De gemeente is niet tevreden over de resultaten die Laborijn geboekt heeft. In onze ogen geldt: wie betaalt, bepaalt! De visie van Laborijn sluit niet aan bij de visie van Oude IJsselstreek. Onze kernwoorden zijn: dichtbij de inwoner, direct contact, lokaal en onder eigen regie. Hierbij bereiken we een integrale benadering van de Jeugdwet, WMO en Participatiewet. Om de gewenste resultaten die we voor ogen hebben ook daadwerkelijk te kunnen bereiken, zullen we de dienstverlening dus dichtbij moeten halen. Wanneer we de regie willen voeren op de uitvoering van de Participatiewet zullen we aan het stuur moeten zitten en niet afhankelijk moeten zijn van meerderheidsbesluiten die binnen de gemeenschappelijke regeling worden genomen. De visie op de uitvoering participatiewet voorziet hierin. Lokaal Belang gelooft in deze visie!

Geen vertrouwen

De basis voor Oude IJsselstreek is vertrouwen. Uitvoering van de Participatiewet voor onze inwoners gaat op basis van vertrouwen. Vertrouwen dat wij niet meer hebben in de werkwijze die Laborijn hanteert, maar ook niet meer in de houding van de andere partners die in Laborijn participeren. De wijze waarop Doetinchem en Aalten met “dit dossier” omgaan, bestempelt ze als wispelturig en onbetrouwbaar.

Wij vragen ons dan ook af wat er is gebeurd bij deze partners. Eerst wordt er een opening gecreëerd om onderzoek te doen naar een modulaire gemeenschappelijke regeling en als second best de gemeenschappelijke regeling te wijzigen, zodat Oude IJsselstreek met de WSW bij Laborijn kan blijven. Wij snappen niet dat dit voor Montferland wel kan en Oude IJsselstreek niet. Een paar weken later wordt de deur door Doetinchem en Aalten radicaal dicht gegooid zonder een inhoudelijke argumentatie. Lokaal Belang vindt dit geen voorbeeld hoe er in een gemeenschappelijke regeling samengewerkt moet worden. De wispelturigheid van de andere partners geeft geen garantie voor verbetering binnen Laborijn naar de toekomst toe.

Uittredingsvergoeding

Het rapport van BDO laat een uittredingsvergoeding van € 8,8 miljoen zien. Mogelijk kan hierop een bedrag van € 1,2 miljoen aan stille reserves en vermogen in mindering worden gebracht. De uittredingssom komt hiermee uit op € 7,6 miljoen. Dit bedrag is zonder schade-reducerende maatregelen die uit het rapport naar voren komen. Wij hebben het volste vertrouwen in dit college dat in de verdere onderhandelingen dit bedrag aanzienlijk naar beneden kan worden bijgesteld, bijvoorbeeld door overname van personeel. Overigens hebben de andere partners ook de plicht om aan schadereductie te doen.

Op basis van de volgende uitgangspunten wordt wat Lokaal Belang betreft het proces van uittreden verder ingezet:

  • Het onderdeel Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) wordt door Laborijn naar tevredenheid uitgevoerd. Het betreft hier een kwetsbare doelgroep die gebaat is bij zo weinig mogelijk verandering. Ons uitgangspunt is om de WSW bij Laborijn te laten. We kunnen ons niet voorstellen dat er voor deze kwetsbare doelgroep geen plek is binnen Laborijn en dat de huidige samenwerkingspartners deze inwoners van hun werkplek afduwen. Onze voorkeur gaat naar dezelfde constructie als Montferland heeft in Laborijn, maar als dat via een dienstverleningsovereenkomst gaat, is dat voor ons ook acceptabel.
  • De participatiewet wil Oude IJsselstreek in eigen beheer uitvoeren. Volgens het BDO rapport gaat het voor dit onderdeel om 20 werknemers die overtollig zouden worden wanneer we uittreden uit Laborijn voor dit onderdeel.

Lokaal Belang verzoekt het college om de overtollige medewerkers van Laborijn zoveel als mogelijk over te nemen; voor zover dit past binnen onze nieuw te vormen afdeling Werk en Inkomen.

  • We verzoeken het college bij de uittredingsonderhandelingen te onderzoeken op welke gebieden samenwerking nog mogelijk is. Hierbij denken we aan uitkeringsadministratie, ict applicaties etc. Daarnaast hebben we met belangstelling kennisgenomen van de business case voor de uitvoering van participatie in eigen beheer. Er is duidelijk aangegeven wat de huidige uitvoering door Laborijn kost en wat de verschillen zijn bij eigen uitvoering. Voor een deel is dit gebaseerd op aannames, echter wel op basis van reële en uitvoerbare uitgangspunten.

Op basis van de business case en de 2 benoemde scenario’s hebben wij er vertrouwen in dat de terugverdientijd zo kort mogelijk gaat worden en dat daarna financiële ruimte wordt gecreëerd voor de toekomst binnen onze begroting. Vandaar ons besluit van gisterenavond!

Lokaal Belang heeft op 3 juli jl. ‘A’ gezegd en nu dus ook ‘B’. Voor ons was uitstel of blijven bij Laborijn geen optie. Daar zijn onze inwoners (met uitzondering van de WSW) niet bij gebaat. Ze moeten goed geholpen gaan worden en Lokaal Belang staat voor deze doelgroep. Wij vinden dat er voor iedereen een plekje moet zijn in de maatschappij.

Het getuigt van lef om op het gebied van de Participatiewet de regie weer zelf in de hand te nemen. Een recent verschenen landelijk rapport van Sociaal Cultureel Planbureau over de uitvoering van de Participatiewet onderstreept de noodzaak nog eens. Helaas zijn Laborijn en de deelnemende partners niet genegen om mee te bewegen. Wij als Oude IJsselstreek willen verder en daarom hebben we toestemming verleend aan het college om definitief uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling Laborijn. Tevens geven we het college de opdracht om te komen tot een definitieve uittreedsom.

Tot slot willen we dit nog kwijt:
Gisteravond zijn we tot de conclusie gekomen dat de politieke cultuur binnen de oude IJsselstreek is verziekt! Het aftreden van wethouder Van de Wardt is bij Lokaal Belang als een bom ingeslagen.
Door de oppositiepartijen is bewust op de man gespeeld, wat hem flink heeft beschadigd. Lokaal Belang distantieert zich met klem van wat er allemaal over Van de Wardt is gezegd. Het is te triest voor woorden hoe wij als raad met elkaar omgaan. Het wordt tijd voor vernieuwing binnen de raad.

 

(foto: Regio8)