Uitgangspunten Zero Based Budgetting (ZBB)

alt

Tijden veranderen, economische crisis, demografische ontwikkelingen en forse bezuinigingen vanuit Den Haag. Maar ook  onze inwoners zijn kritische consumenten,  met hoge eisen en verwachtingen. Helaas hebben we als gemeente maar beperkte mogelijkheden. 

Deze factoren hebben geleid tot de Zero-Based-Budgeting (ZBB) discussie, waarin bezuinigen, kerntaken en anders werken aan de orde zijn.

Lokaal Belang kan zich vinden in de algemene uitgangspunten en de vier deeluitwerkingen van de ZBB: Het wijkgericht werken, de inrichting van de openbare ruimte, handhaving en onderwijs. Wel willen we extra aandacht voor: de regie, de communicatie en controle en natuurlijk de financiën.

Nog even in het kort de vier onderwerpen: Kenmerkend voor elk van de vier uitgangspunten is het appél dat gedaan wordt op onze inwoners. De afgelopen jaren is de betrokkenheid van onze inwoners gegroeid, bij datgene wat speelt in hun eigen leefomgeving. Men begint de weg naar de gemeentelijke organisatie te kennen en in plaats van alleen maar ´klagen en vragen´ is er sprake van hoe dingen gezamenlijk op te kunnen pakken. En of dit nu gebeurd op kleine schaal door b.v. een klein stuk openbaar groen te onderhouden, of op grotere schaal bij de bouw van een buurthuis of het opstellen van een dorpsplan te helpen.

Onze inwoners zijn bereid om hun eigen verantwoordelijkheid te dragen en te nemen. Door hiervan gebruik te maken ontstaan er nieuwe mogelijkheden om de vier genoemde deelgebieden anders op te pakken en in te richten.